Άρθρο 70 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα για την παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2017/2402 (άρθρο 32 του Κανονισμού)

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που καθορίζουν την αρμοδιότητα των αρχών του άρθρου 69 του παρόντος να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα, ειδικά για τις παραβάσεις όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων Κανονισμών και των εκτελεστικών κανονισμών για τον καθορισμό τεχνικών προτύπων και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 69 μπορούν να επιβάλλουν σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβιάζει τις εν λόγω διατάξεις, τα μέτρα της παραγράφου 2 του άρθρου 32 των ίδιου Κανονισμού καθώς και πρόστιμο έως πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ή έως το διπλάσιο του οφέλους που αποκομίστηκε από την παράβαση, όπου τα ποσά αυτά δύνανται να προσδιοριστούν.
2. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 1, καθώς και οποιοδήποτε μέτρο ή κύρωση στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/2402, προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τις οποίες επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 1, καθώς και οποιοδήποτε μέτρο ή κύρωση στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/2402, υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3371/2005.