Άρθρο 54 Αρμόδια αρχή και εξουσίες της

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 37 έως 56 του παρόντος.
2. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την άσκηση των λειτουργιών της. Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται με τους ακόλουθους εξής τρόπους:
α) άμεσα,
β) σε συνεργασία με άλλες αρχές,
γ) κατόπιν αιτήσεως στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τις ακόλουθες εξουσίες:
α) έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο με οποιαδήποτε μορφή και να λαμβάνει αντίγραφό του,
β) ζητά και λαμβάνει πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με τις δραστηριότητες του ΟΕΕ ή του διαχειριστή του και, αν είναι απαραίτητο, να καλεί και να προβαίνει στη λήψη καταθέσεων για τη συγκέντρωση πληροφοριών,
γ) διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,
δ) ζητά τις σχετικές υπάρχουσες καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τα αρχεία ανταλλαγής δεδομένων,
ε) απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη με τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή των άρθρων 37 έως 56,
στ) ζητά τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,
ζ) επιβάλει την προσωρινή απαγόρευση άσκησης κάθε σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας,
η) απαιτεί την παροχή πληροφοριών από τους διαχειριστές ΟΕΕ, τους θεματοφύλακες ή τους νόμιμους ελεγκτές,
θ) λαμβάνει κάθε μέτρο που μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο ΟΕΕ, ο διαχειριστής του ή ο θεματοφύλακας του συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 37 έως 56 που εφαρμόζονται σ’ αυτούς,
ι) απαιτεί την αναστολή της έκδοσης, της εξαγοράς ή της εξόφλησης των μεριδίων, προς για το συμφέρον των μεριδιούχων ή του κοινού,
ια) να ανακαλεί την άδεια σύστασης του ΟΕΕ των άρθρων 37 έως 56,
ιβ) να ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης,
ιγ) επιτρέπει σε νόμιμους ελεγκτές ή εμπειρογνώμονες να διενεργούν ελέγχους.