Άρθρο 71 Τροποποιήσεις του ν. 4099/2012

1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) εφαρμόζει την παράγραφο 2 του άρθρου 3, τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και τα άρθρα 14, 16, 24, 25, 29 και 93 του ν. 4514/2018 κατά την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.».
2. Στον ν. 4099/2012 προστίθεται νέο άρθρο 13α ως εξής:
«Άρθρο 13α
Οικονομικές καταστάσεις, τακτικός και ενδιάμεσος έλεγχος Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ.

1. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 1606/2002 (L 243).
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.
3. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. συντάσσουν εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Σε περίπτωση που οι εταιρίες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή οι ΟΣΕΚΑ που υπόκεινται σε εσωτερική διαχείριση (ΑΕΕΜΚ) εκτίθενται σε τιτλοποίηση η οποία δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενεργούν προς το συμφέρον των επενδυτών του σχετικού ΟΣΕΚΑ και λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα, εφόσον απαιτείται.».

4. Στο ν. 4099/2012 εισάγεται νέο άρθρο 93β ως εξής:
«Άρθρο 93β
Περιπτώσεις παραβάσεων ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια ως ΑΚΧΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 93α, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ιδίως όταν το ΑΚΧΑ ή η ΑΕΔΑΚ που διαχειρίζεται το ΑΚΧΑ:
α) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων, κατά παράβαση των άρθρων 9 έως 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
β) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις χαρτοφυλακίου, κατά παράβαση των άρθρων 17, 18, 24 ή 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
γ) έχει αποκτήσει την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
δ) χρησιμοποιεί την ονομασία «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς», «ΑΚΧΑ» ή άλλη ονομασία που υποδηλώνει ότι ένας ΟΣΕΚΑ ή ένας ΟΕΕ είναι AKXA, κατά παράβαση του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
ε) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν την εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας, κατά παράβαση των άρθρων 19 ή 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
στ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις οργάνωσης, τεκμηρίωσης ή διαφάνειας, κατά παράβαση των άρθρων 21, 23, 26, 27, 28 ή 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
ζ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν την αποτίμηση, κατά παράβαση των άρθρων 29, 30, 31, 32, 33 ή 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση:
α) επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94 του παρόντος,
β) ανακαλεί την άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.».

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».