Άρθρο 71 Τροποποιήσεις του ν. 4099/2012

1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) εφαρμόζει την παράγραφο 2 του άρθρου 3, τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και τα άρθρα 14, 16, 24, 25, 29 και 93 του ν. 4514/2018 κατά την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ρυθμίζει λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.».
2. Στον ν. 4099/2012 προστίθεται νέο άρθρο 13α ως εξής:
«Άρθρο 13α
Οικονομικές καταστάσεις, τακτικός και ενδιάμεσος έλεγχος Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ.

1. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 1606/2002 (L 243).
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.
3. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. συντάσσουν εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Σε περίπτωση που οι εταιρίες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή οι ΟΣΕΚΑ που υπόκεινται σε εσωτερική διαχείριση (ΑΕΕΜΚ) εκτίθενται σε τιτλοποίηση η οποία δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενεργούν προς το συμφέρον των επενδυτών του σχετικού ΟΣΕΚΑ και λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα, εφόσον απαιτείται.».

4. Στο ν. 4099/2012 εισάγεται νέο άρθρο 93β ως εξής:
«Άρθρο 93β
Περιπτώσεις παραβάσεων ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια ως ΑΚΧΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 93α, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ιδίως όταν το ΑΚΧΑ ή η ΑΕΔΑΚ που διαχειρίζεται το ΑΚΧΑ:
α) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων, κατά παράβαση των άρθρων 9 έως 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
β) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις χαρτοφυλακίου, κατά παράβαση των άρθρων 17, 18, 24 ή 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
γ) έχει αποκτήσει την άδεια λειτουργίας με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
δ) χρησιμοποιεί την ονομασία «αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς», «ΑΚΧΑ» ή άλλη ονομασία που υποδηλώνει ότι ένας ΟΣΕΚΑ ή ένας ΟΕΕ είναι AKXA, κατά παράβαση του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
ε) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν την εσωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ποιότητας, κατά παράβαση των άρθρων 19 ή 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
στ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις οργάνωσης, τεκμηρίωσης ή διαφάνειας, κατά παράβαση των άρθρων 21, 23, 26, 27, 28 ή 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131·
ζ) δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις που αφορούν την αποτίμηση, κατά παράβαση των άρθρων 29, 30, 31, 32, 33 ή 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131
2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση:
α) επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94 του παρόντος,
β) ανακαλεί την άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.».

 • Προτείνεται η πρόβλεψη τριμήνου αντί για διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου για την υποβολή των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 71 ως ακολούθως, καθώς το εν ισχύ δίμηνο είναι ιδιαίτερα βραχύ χρονικό διάστημα για την σύνταξη και την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

  «Άρθρο 13α Οικονομικές καταστάσεις, τακτικός και ενδιάμεσος έλεγχος Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ.

  […]

  2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.
  3. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. συντάσσουν εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.»

 • Προτείνεται η πρόβλεψη τριμήνου αντί για διμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου για την υποβολή των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 71 ως ακολούθως, καθώς το εν ισχύ δίμηνο είναι ιδιαίτερα βραχύ χρονικό διάστημα για την σύνταξη και την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή:

  «Άρθρο 13α Οικονομικές καταστάσεις, τακτικός και ενδιάμεσος έλεγχος Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ.

  […]

  2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.
  3. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. συντάσσουν εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου.»