Άρθρο 63 Διαφημίσεις (άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129

Η από φυσικά ή νομικά πρόσωπα διενέργεια, με οποιονδήποτε τρόπο, διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων, προς το σκοπό της προσέλκυσης του κοινού για επένδυση χρηματικών ποσών σε κάθε είδους κινητές αξίες, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. α του Κανονισμού 2017/1129 επιτρέπεται μόνο εφόσον προηγουμένως, στις μεν περιπτώσεις που οι δημόσιες προσφορές για κινητές αξίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, έχει χορηγηθεί έγκριση ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου απαιτείται, σε κάθε δε άλλη περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 59 παρ. 3 του παρόντος, έχει καταρτισθεί και δημοσιοποιηθεί πληροφοριακό δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 68.