Άρθρο 25 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 στοιχείο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

1. Οι διατάξεις των άρθρων 25 έως 36 καθορίζουν προϋποθέσεις για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων που συνδέονται με δικαίωμα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις εταιρειών οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και οι μετοχές των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη ή λειτουργούσα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζουν επίσης ειδικές απαιτήσεις προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μετόχων, ιδίως μακροπρόθεσμα. Οι εν λόγω ειδικές απαιτήσεις εφαρμόζονται για την ταυτοποίηση των μετόχων, τη διαβίβαση πληροφοριών, τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, τη διαφάνεια των θεσμικών επενδυτών, τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τους πληρεξούσιους συμβούλους.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 32 έως 35 του παρόντος, καταλαμβάνουν:
α) θεσμικούς επενδυτές και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, εφόσον η Ελλάδα αποτελεί το κράτος μέλος καταγωγής τους,
β) πληρεξούσιους συμβούλους, εφόσον πληρεξούσιος σύμβουλος έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα ή, αν ο πληρεξούσιος σύμβουλος δεν έχει καταστατική έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει στην Ελλάδα τα κεντρικά του γραφεία ή κατάστημα σε περίπτωση που δεν έχει κεντρικά γραφεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 25 έως 36 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση χρήσης των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ι (άρθρα 37 έως 58) του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87).
4. Τα άρθρα 27 έως 31 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στους διαμεσολαβητές που παρέχουν υπηρεσίες σε μετόχους ή σε άλλους διαμεσολαβητές για μετοχές εταιρειών οι οποίες έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ελλάδα και οι μετοχές των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη ή λειτουργούσα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Τα άρθρα 32 έως 35 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε:
α) θεσμικούς επενδυτές που επενδύουν σε μετοχές διαπραγματεύσιμες σε ρυθμιζόμενη αγορά άμεσα ή μέσω διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων ·
β) διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που επενδύουν στις μετοχές αυτές εξ ονόματος επενδυτών, και
γ) πληρεξούσιους συμβούλους στο μέτρο που παρέχουν υπηρεσίες σε μετόχους για μετοχές εταιρειών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και οι μετοχές των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη ή λειτουργούσα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να επεκταθεί και σε ΠΜΔ. Από τη στιγμή που επιτρέπονται οι συλλογικοί λογαριασμοί και για ΠΜΔ πώς οι εταιρίες που έχουν εισαχθεί σε ΠΜΔ και έχουν επιλέξει και έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 119 παρ 5 του ν. 4548/2018 θα μπορούν να γνωρίζουν τους μετόχους τους; Από τη στιγμή που με το άρθρο 119 παρ 5 του ν.4548 στην πραγματικότητα τις εξομοιώνουμε με της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά (ως προς την SRD I) θα πρέπει αντιστοίχως να έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης που τους παρέχει και η SRD II. H οδηγία είναι ελάχιστης εναρμόνισης.