Άρθρο 59 Το πληροφοριακό δελτίο

1. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται το περιεχόμενο του πληροφορικού δελτίου της παραγράφου 2 του άρθρου 58, η διαδικασία έγκρισης και δημοσίευση αυτού, περιορισμοί σχετικά με την περαιτέρω διάθεση ή και την εισαγωγή αυτών των κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και κάθε σχετική με το παραπάνω άρθρο αναγκαία λεπτομέρεια.
1. Το πληροφοριακό δελτίο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός των περιπτώσεων που οι κινητές αξίες εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή εντάσσονται σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, οπότε το πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από το διαχειριστή της ρυθμιζόμενης αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, κατά περίπτωση.
2. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διενεργείται δημόσια προσφορά χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση και δημοσιοποίηση του προβλεπόμενου πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, άρθρο 58 και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) H προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται ΑΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τουλάχιστον την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 1) του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι και την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης 1) του Τμήματος Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), ΑΕΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τις παρεπόμενες υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) ή πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών. Ως ηλεκτρονικό σύστημα νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρουσιάζει μέσω του διαδικτύου τις επενδυτικές προτάσεις των εκδοτών και δέχεται με τον ίδιο τρόπο εντολές επενδυτών για απόκτηση κινητών αξιών.
β) Προσφέρονται κινητές αξίες των ανωτέρω εκδοτών με συνολική αξία μικρότερη από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται ανά εκδότη σε περίοδο δώδεκα μηνών.
γ) Η συμμετοχή του ιδιώτη πελάτη, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και σε κάθε περίπτωση το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των δηλωθέντων με την φορολογική δήλωση εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας, ανά εκδότη και των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ κατ’ έτος, ανά ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΔΟΕΕ της περίπτωσης α΄ της παρούσης παραγράφου ή πιστωτικό ίδρυμα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να μεταβάλλονται τα χρηματικά όρια της παρούσας.

  • 1 Απριλίου 2020, 14:07 | Elena Papachristou & Alexis Kontogiannis – Ζέπος και Γιαννόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

    Ο περιορισμός που εισάγει η παράγραφος 2γ, δηλαδή η επένδυση να μην υπερβαίνει το (10%) του μέσου όρου των δηλωθέντων με την φορολογική δήλωση εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας είναι δυσανάλογος με την ανάγκη προστασίας των επενδυτών, που επιδιώκει να καλύψει η παρούσα διάταξη, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη ο ποσοτικός περιορισμός των 10.000 ΕΥΡΩ ανά εκδότη και 50.000 ανά ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΔΟΕΕ. Άλλο είναι το ζήτημα ότι οι φορείς που έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΑΕΠΕΥ,ΑΕΔΟΕΕ, πιστωτικά ιδρύματα) θα πρέπει να εφαρμόζουν τις απαραίτητες διαδικασίες ταυτοποίησης και συμβατότητας των ενδιαφερόμενων επενδυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να λαμβάνουν υπόψη τους τα εισοδήματα που δηλώνουν στην φορολογική τους δήλωση