Άρθρο 30 Μη διακριτική μεταχείριση, αναλογικότητα και διαφάνεια κόστους (Άρθρο 3δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

1. Οι διαμεσολαβητές δημοσιοποιούν στον ιστότοπό τους τις χρεώσεις που επιβάλλουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει των άρθρων 27 έως και 31 του παρόντος νόμου και του Κεφαλαίου 1α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ χωριστά για κάθε υπηρεσία.
2. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από διαμεσολαβητές στους μετόχους, τις εταιρείες και άλλους διαμεσολαβητές δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι ανάλογες με τις πραγματικές δαπάνες που προκύπτουν για την παροχή των υπηρεσιών.
Οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των χρεώσεων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις εγχώριας και διασυνοριακής άσκησης δικαιωμάτων επιτρέπονται μόνο εφόσον είναι δεόντως αιτιολογημένες και αντιστοιχούν στις διαφορές των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την παροχή αυτών των υπηρεσιών από τους διαμεσολαβητές.