Άρθρο 17 Αρμοδιότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

1. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της επιτροπής ελέγχου. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου έχει, για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως 24, κατ’ ελάχιστο, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί, την λειτουργία της Εταιρείας ως προς:
αα) το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς επίσης ως προς τη εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας,
ββ) τους μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας,
γγ) τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και
δδ) την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την ρυθμιζόμενη αγορά.
β) Συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με τα τυχόν ευρήματα αναφορικά με το υπό (α) πεδίο, τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις τυχόν προτάσεις βελτίωσης, οι οποίες υποβάλλονται τουλάχιστον ανά τρίμηνο στην επιτροπή ελέγχου.
2. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.
3. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνεργάζεται με αυτήν και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας της.

 • 1.α) Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί, την λειτουργία της Εταιρείας
  Να προστεθεί «και των σημαντικών θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί ή υπεργολαβηθεί σε εξωτερικό πάροχο».
  Να προστεθεί Άρθρο 4
  « Οι απασχολούμενοι στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι υπάλληλοι της Εταιρίας, πλήρους απασχόλησης. Ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρίας, τον αριθμό των υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία που αυτή δραστηριοποιείται, τον αριθμό των λειτουργικών ή/και επιτελικών μονάδων και εν γένει των ελεγκτέων οντοτήτων.

 • 26 Μαρτίου 2020, 10:27 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 17
  1.α) Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί, την λειτουργία της Εταιρείας
  Να προστεθεί «και των σημαντικών θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί ή υπεργολαβηθεί σε εξωτερικό πάροχο».
  Να προστεθεί νέα παράγραφος 4
  « Οι απασχολούμενοι στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι υπάλληλοι της Εταιρίας, πλήρους απασχόλησης. Ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρίας, τον αριθμό των υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία που αυτή δραστηριοποιείται, τον αριθμό των λειτουργικών ή/και επιτελικών μονάδων και εν γένει των ελεγκτέων οντοτήτων».

 • 21 Μαρτίου 2020, 17:00 | Αντώνης Σβορώνος

  Η παράγραφος 3 έχει άλλο περιεχόμενο από το απαράδεκτο περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης.

 • 21 Μαρτίου 2020, 17:37 | Αντώνης Σβορώνος

  Οι μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας βασίζονται σε όλες τις εταιρίες σε εγχειρίδια ISO και ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται από συγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες. Δεν είναι έργο οποιουδήποτε άλλου εκτός από αυτών που είναι εγκεκριμμένοι στα πρότυπα αυτών των προτύπων.

  Είναι αμφίβολο αν μετά την εισαγωγή αυτής της διαδικασίας που προτείνει ο νόμος αν ισχύουν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας των εταιριών

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».