Άρθρο 17 Αρμοδιότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

1. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της επιτροπής ελέγχου. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου έχει, για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως 24, κατ’ ελάχιστο, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί, την λειτουργία της Εταιρείας ως προς:
αα) το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς επίσης ως προς τη εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας,
ββ) τους μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας,
γγ) τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και
δδ) την τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την ρυθμιζόμενη αγορά.
β) Συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονάδες με τα τυχόν ευρήματα αναφορικά με το υπό (α) πεδίο, τους κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις τυχόν προτάσεις βελτίωσης, οι οποίες υποβάλλονται τουλάχιστον ανά τρίμηνο στην επιτροπή ελέγχου.
2. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρίσταται στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.
3. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνεργάζεται με αυτήν και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας της.

 • 2 Απριλίου 2020, 14:21 | Μαρία Βαλλιάνου

  Να προστεθεί στο 1.α.αα) «και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης»

 • H Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζει υποχρεωτικά τα Πλαίσιο για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) όπως αρμόζει σε κάθε ρυθμιζόμενο επάγγελμα. Οτιδήποτε διαφορετικό περιορίζει τον ρόλο της. Ορθά κατά την γνώμη μου ΔΕΝ απαιτείται ρητά Εσωτερικός Ελεγκτής πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η κάθε εταιρεία ανάλογα με το μέγεθος της και το εύρος των εργασιών της θα πρέπει να καθορίζει το μέγεθος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και να είναι υπόλογη για αυτό η Επιτροπή Ελέγχου. Επί του παρόντος περισσότερες από τις μισές εισηγμένες έχουν δηλωμένο ως Εσωτερικό Ελεγκτή στέλεχος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ο οποίος απασχολείται είτε αποκλειστικά, είτε μερικώς σε αλλότρια αντικείμενα με αποτέλεσμα να μην διατηρεί την ανεξαρτησία του.

 • 2 Απριλίου 2020, 12:20 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 17 παρ. 1 (δδ)

  Σύμφωνα με την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/754/14.4.2016 στον Ετήσιο Απολογισμό συμπεριλαμβάνεται έκθεση σχετικά με τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά. Η εν λόγω έκθεση ελέγχεται από εξωτερικούς ελεγκτές και όχι από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Επομένως η διάταξη 17§1 υπό δδ πρέπει να παραληφθεί.

 • 1. Γενικό Σχόλιο: Θεωρούμε ότι η απλή αναφορά στο Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF) του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών υπερκαλύπτει τόσο ποσοτικά όσο και κυρίως ποιοτικά της αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Θεωρούμε ότι μόνο μία τέτοια φράση αρκεί. Εν προκειμένω όμως:

  2. Παρ. 1, α, δδ)
  Η συμπερίληψη στις αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την ρυθμιζόμενη αγορά θα επιβαρύνει το πρόγραμμα ελέγχων της ΜΕΕ τη στιγμή που σε πολλές ανώνυμες εταιρείες με κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά οι ελεγκτές δεν είναι παραπάνω από 1-2.

  Δεν κατανοούμε δε τη χρησιμότητα κάποιου τέτοιου γεγονότος γιατί, κρίνουμε ότι οι όποιες παρεκκλίσεις από τις δεσμεύσεις για τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν λογικά θα είναι εν γνώσει της Διοίκησης, άρα θα πρέπει για αυτές να ενημερώνονται οι μέτοχοι ή/και η ΕΚ.

  Κατά συνέπεια μία τέτοια αρμοδιότητα θα έχει νόημα μόνο αν ο Επικεφαλής της ΜΕΕ έχει δυνατότητα αναφοράς στη Γενική Συνέλευση ή/και στην ΕΚ για ουσιώδεις και μόνο για ουσιώδεις αποκλίσεις. Επειδή όμως κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει τριβές αλλά και για τους λόγους που εκθέσαμε στο πρώτο εδάφιο προτείνουμε ο έλεγχος αυτός να διενεργείται από τον ΟΕΛ.

  3. Παρ. 1, β)
  Εφόσον, παραμείνει η λογική της ανάλυσης των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να προστεθούν τα ακόλουθα:

  > 1, γ Παρακολουθεί την υλοποίηση των προτάσεων βελτίωσης και ενημερώνει τουλάχιστο ανά τρίμηνο την Επιτροπή Ελέγχου.
  > 1, δ Συμμετέχει σε συμβουλευτικά έργα που έχουν σκοπό τη βελτίωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 20% του ετησίου προγράμματος ελέγχων

  Θεωρούμε ότι η τελευταία προσθήκη εναρμονίζεται πλήρως με το Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF) και δίνει τη δυνατότητα στη ΜΕΕ να παραμένει σε αρκετά θέματα στο παλμό των εξελίξεων (πχ σχεδιασμός ασφαλιστικών δικλίδων νέων προϊόντων, artificial intelligence, blockchain κλπ.) και δεν αυτό – περιορίζεται σε μία μόνιμη post mortem λειτουργία.

 • 2 Απριλίου 2020, 11:53 | Deloitte (Γιώργος Τριβυζάς)

  Άρθρο 17 Αρμοδιότητες της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

  Παρ.1,α: Προτείνεται να προστεθούν αρμοδιότητες σχετικά με την παρακολούθηση, έλλεγχο και αξιολόγηση των ακολούθων: α) της διαχείρισης κινδύνων, β) της κανονιστικής συμμόρφωσης, γ) των Συστημάτων Πληροφορικής

 • 1 Απριλίου 2020, 14:35 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ-CPA,CIA,CRMA

  Το σημείο (α), σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΜΕΕ πρέπει να ξαναγραφεί καθώς δε συνάδει με τις αρμοδιότητες της ΜΕΕ όπως αυτές περιγράφονται από τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου αλλά και τις διεθνείς πρακτικές. Κάθε ειδική κατεύθυνση, όπως η ειδική κατεύθυνση στο έλεγχο της «επάρκειας και της ορθότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης» δεν συνάδει με το βασικό πυρήνα της εργασίας της ΜΕΕ όπου θα πρέπει να αξιολογεί τους κινδύνους και να διαμορφώνει το πλάνο ελέγχων, σε επικοινωνία με την Επιτροπή Ελέγχου.

  Οι αρμοδιότητες της ΜΕΕ περιγράφονται με τρόπο απλό και κατανοητό στα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου 2100-2110-2120-2130. Σε αυτά τα Πρότυπα ουσιαστικά αναφέρεται ότι η ΜΕΕ έχει ως σκοπό τον έλεγχο και την βελτίωση των εξής τριών:
  • Του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance)
  • Της Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management)
  • Του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control)

  Ακολουθούν τα σχετικά αποσπάσματα από τα πρότυπα αλλά και η σχετική μετάφραση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

  2100 – Nature of Work
  The internal audit activity must evaluate and contribute to the improvement of the organization’s governance, risk management, and control processes using a systematic, disciplined, and risk-based approach. Internal audit credibility and value are enhanced when auditors are proactive and their evaluations offer new insights and consider future impact.

  2110 – Governance
  The internal audit activity must assess and make appropriate recommendations to improve the organization’s governance processes for:
  • Making strategic and operational decisions.
  • Overseeing risk management and control.
  • Promoting appropriate ethics and values within the organization.
  • Ensuring effective organizational performance management and accountability.
  • Communicating risk and control information to appropriate areas of the organization.
  • Coordinating the activities of, and communicating information among, the board, external and internal auditors, other assurance providers, and management.

  2120 – Risk Management
  The internal audit activity must evaluate the effectiveness and contribute to the improvement of risk management processes.
  2130 – Control

  The internal audit activity must assist the organization in maintaining effective controls by evaluating their effectiveness and efficiency and by promoting continuous improvement.

  Μετάφραση:

  2100 Φύση των Εργασιών
  Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να συμβάλλει στη βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου του οργανισμού υιοθετώντας μια συστηματική, πειθαρχημένη και βάσει κινδύνων προσέγγιση. Η αξία και η αξιοπιστία του εσωτερικού ελέγχου ενισχύονται όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές δρουν προληπτικά και οι εκτιμήσεις τους παρέχουν καινοτόμες ιδέες και λαμβάνουν υπόψη μελλοντικές επιπτώσεις.

  2110 Διακυβέρνηση
  Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να υποβάλλει κατάλληλες εισηγήσεις για τη
  βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης του οργανισμού σχετικά με :
  • τη λήψη στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων,
  Διεθνή Πρότυπα 16
  • την εποπτεία της διαχείρισης κινδύνων και των μηχανισμών ελέγχου,
  • την προώθηση των κατάλληλων ηθικών αρχών και αξιών μέσα στον οργανισμό
  • τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης της οργανωσιακής απόδοσης και λογοδοσίας,
  • την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς προς τους αρμόδιους μέσα στον οργανισμό,
  • τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ των μελών του συμβουλίου, των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών, άλλων παρόχων διαβεβαίωσης και της διοίκησης.

  2120 – Διαχείριση Κινδύνων
  Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιμά την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και να συμβάλλει στην βελτίωσή τους.

  2130 – Ελεγκτικοί Μηχανισμοί
  Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους και προωθώντας τη διαρκή βελτίωσή τους.

 • 1.α) Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί, την λειτουργία της Εταιρείας
  Να προστεθεί «και των σημαντικών θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί ή υπεργολαβηθεί σε εξωτερικό πάροχο».
  Να προστεθεί Άρθρο 4
  « Οι απασχολούμενοι στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι υπάλληλοι της Εταιρίας, πλήρους απασχόλησης. Ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρίας, τον αριθμό των υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία που αυτή δραστηριοποιείται, τον αριθμό των λειτουργικών ή/και επιτελικών μονάδων και εν γένει των ελεγκτέων οντοτήτων.

 • 26 Μαρτίου 2020, 10:27 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας _ IIA Greece

  Άρθρο 17
  1.α) Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί, την λειτουργία της Εταιρείας
  Να προστεθεί «και των σημαντικών θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί ή υπεργολαβηθεί σε εξωτερικό πάροχο».
  Να προστεθεί νέα παράγραφος 4
  « Οι απασχολούμενοι στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι υπάλληλοι της Εταιρίας, πλήρους απασχόλησης. Ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών θα πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρίας, τον αριθμό των υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία που αυτή δραστηριοποιείται, τον αριθμό των λειτουργικών ή/και επιτελικών μονάδων και εν γένει των ελεγκτέων οντοτήτων».

 • 21 Μαρτίου 2020, 17:00 | Αντώνης Σβορώνος

  Η παράγραφος 3 έχει άλλο περιεχόμενο από το απαράδεκτο περιεχόμενο της αιτιολογικής έκθεσης.

 • 21 Μαρτίου 2020, 17:37 | Αντώνης Σβορώνος

  Οι μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας βασίζονται σε όλες τις εταιρίες σε εγχειρίδια ISO και ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται από συγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες. Δεν είναι έργο οποιουδήποτε άλλου εκτός από αυτών που είναι εγκεκριμμένοι στα πρότυπα αυτών των προτύπων.

  Είναι αμφίβολο αν μετά την εισαγωγή αυτής της διαδικασίας που προτείνει ο νόμος αν ισχύουν τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας των εταιριών