Άρθρο 34 Διαφάνεια των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων (Άρθρο 3θ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)

1. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων γνωστοποιούν, σε ετήσια βάση, στον θεσμικό επενδυτή με τον οποίο έχουν συνάψει τις συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 33 του παρόντος, τον τρόπο με τον οποίο η επενδυτική στρατηγική τους και η εφαρμογή της συμμορφώνονται με τη σχετική συμφωνία και συμβάλλουν στη μεσομακροπρόθεσμη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του θεσμικού επενδυτή ή του ταμείου. Στη γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους βασικούς μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, τη συχνότητα εναλλαγής και τα έξοδα της συχνότητας εναλλαγής, τη χρήση υπηρεσιών πληρεξουσίων συμβούλων για τις δραστηριότητες ενεργού συμμετοχής και την πολιτική τους σχετικά με τον δανεισμό αξιών και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στις δραστηριότητες ενεργού συμμετοχής και, εφόσον συντρέχει λόγος, συγκεκριμένα κατά τη γενική συνέλευση των εταιρειών στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις. Στη γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον και, εάν ναι, πώς λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις βάσει της αξιολόγησης της μεσομακροπρόθεσμης απόδοσης της εταιρείας στην οποία γίνονται επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της μη χρηματοοικονομικής της απόδοσης, και σχετικά με το κατά πόσον έχουν προκύψει συγκρούσεις συμφερόντων σε σχέση με τις δραστηριότητες ενεργού συμμετοχής και ποιες ήταν αυτές, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων τις αντιμετώπισαν.
2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος γνωστοποιούνται μαζί με την ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 75 του ν. 4099/2012 ή στο άρθρο 22 του ν. 4209/2013, ή με τις περιοδικές ανακοινώσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 4514/2018. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό, δεν απαιτείται ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων να ενημερώσει άμεσα τον θεσμικό επενδυτή.
3. Εάν ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων δεν διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας για κάθε πελάτη, οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος παρέχονται επίσης και σε άλλους επενδυτές του ίδιου ταμείου, τουλάχιστον κατόπιν αίτησης.

  • 30 Μαρτίου 2020, 21:49 | Dionysia Katelouzou kai Konstantinos Sergakis

    Άρθρο 34: Διαφάνεια των διαχειριστών περουσιακών στοιχείων

    Η γνωστοποίηση των πληροφοριών κατά το άρθρο 34 από τους διαχειριστές περουσιακών στοιχείων προς τους θεσμικούς επενδυτές με τους οποίους έχουν συνάψει συμφωνία (κατά το άρθρο 33) είναι καίριας σημασίας. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δύνανται να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για τους θεσμικούς επενδυτές έτσι ώστε να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν με τους διαχειριστές περουσιακών στοιχείων με έναν παραγωγικό τρόπο, ο οποίος θα συμβάλλει στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών τόσο από διαχειριστές προς τους θεσμικούς επενδυτές όσο και από τους θεσμικούς επενδυτές προς τους δικαιούχους. Η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις σχετικές συμφωνίες θα συμβάλει στην προώθηση τόσο της μετοχικής ός και της επενδυτικής εποπτείας στην ελληνική αγορά.

    Dionysia Katelouzou Institutional Shareholders and Corporate Governance: A Shift to Enlightened Stewardship (Cambridge: Cambridge University Press, 2021, Forthcoming).

    Οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία από τον τομέα των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων ή σχετικούς φορείς (π.χ. Λέσχη Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών) για τη διαμόρφωση αρχών επενδυτικής εποπτείας (σε αυτορρυθμιστικό πλαίσιο) ή ενός κώδικα δεοντολογίας θα επέτρεπε την καλυτερη ενσωμάτωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου και την πιο αποτελεσματική εφαρμογή τους.