Άρθρο 56 Φορολογικές διατάξεις

Στους ΟΕΕ των άρθρων 37 έως 56 εφαρμόζονται οι παρ. 21 έως 23 του άρθρου 7 του ν. 2992/2002.