Άρθρο 68 Δημοσίευση αποφάσεων (άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)

Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων αναρτώνται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παραμένουν αναρτημένες για τουλάχιστον πέντε έτη.
Σε περίπτωση απόφασης επιβολής μέτρων στο πλαίσιο έρευνας, η δημοσίευση αυτή δεν γίνεται.
Εάν η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών οντοτήτων ή της ταυτότητας ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων θεωρηθεί δυσανάλογη, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται κατά περίπτωση ως προς τον αναλογικό χαρακτήρα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη διεξαγωγή τρέχουσας έρευνας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να προβεί σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
α) αναβάλλει τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου μέχρις ότου παύσουν να ισχύουν οι λόγοι μη δημοσίευσης·
β) δημοσιεύει την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων·
γ) δεν δημοσιεύει την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, στην περίπτωση που θεωρείται ότι οι επιλογές που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί:
αα) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·
ββ) η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών σε σχέση με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.
Σε περίπτωση απόφασης δημοσίευσης κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον προβλέπεται ότι εντός του διαστήματος αυτού οι λόγοι για την ανώνυμη δημοσίευση θα παύσουν να ισχύουν.