Άρθρο 58 Πεδίο εφαρμογής

1. Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη των 5.000.000 ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 μηνών, δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.
2. Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία μεγαλύτερη των 500.000 ευρώ και έως 5.000.000 ευρώ, όριο που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, απαιτείται η δημοσίευση πληροφοριακού δελτίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να μεταβάλλονται τα χρηματικά όρια της παραγράφου του παρόντος άρθρου.