Άρθρο 48 Λύση ΟΕΕ

1. Ο ΟΕΕ λύεται για τους εξής λόγους:
α) αν ανακληθεί η άδεια σύστασης του ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
β) μετά το πέρας της διάρκειάς του, εφόσον ο Κανονισμός του προβλέπει καθορισμένη διάρκεια, εκτός αν αυτός τροποποιηθεί ώστε να παραταθεί η διάρκεια του ΟΕΕ ή να καταστεί αόριστης διάρκειας,
γ) αν συμβεί καθορισμένο στον Κανονισμό περιστατικό το οποίο επιφέρει τη λύση του,
δ) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του,
ε) ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των μεριδιούχων ΟΕΕ, εφόσον αυτό προβλέπεται στον κανονισμό,
στ) με τη λύση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του διαχειριστή του ή του θεματοφύλακα, αν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.
2. Τη λύση ΟΕΕ ακολουθεί η διανομή του καθαρού ενεργητικού του με τη διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό του ΟΕΕ.
3. Η λύση ΟΕΕ και ο λόγος αυτής γνωστοποιούνται άμεσα στους μεριδιούχους από το διαχειριστή.