Άρθρο 19 Ενημέρωση μετόχων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την εκλογή μελών του, το διοικητικό συμβούλιο αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, στο πλαίσιο της σχετικής εισήγησής του, ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα ακόλουθα:
α) Αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής του ως υποψηφίου.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά με την παρούσα δραστηριότητα του υποψηφίου, καθώς επίσης και τυχόν συμμετοχές του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές νομικών προσώπων.
γ) Την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου της πολιτικής καταλληλότητας της Εταιρείας, εάν δε ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, την πλήρωση επιπλέον των κριτηρίων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά ώστε το καταστατικό της Εταιρείας με τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις του, να είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

 • 2 Απριλίου 2020, 14:20 | Μαρία Βαλλιάνου

  Να προστεθεί : α) και την έκθεση πολιτικής καταλληλότητας και β) την γνώμη της Επιτροπής Υποψηφίων, ώστε να έχουν ενεργό ρόλο οι Μέτοχοι.

  Να χουν πλήρη πληροφόρηση

 • 30 Μαρτίου 2020, 13:36 | Dionysia Katelouzou, Andreas Kokkinis kai Konstantinos Sergakis

  Άρθρα 19 Ενημέρωση μετόχων και 20 Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων

  Καλωσορίζουμε την εισαγωγή των άρθρων 19 και 20 τα οποία θα συμβάλουν σημαντικά στην καλύτερη ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την εκλογή των μελών του ΔΣ (άρθρο 19 παρα. 1), το καταστατικό τηε Εταιρείας (άρθρο 19 παρα. 2) και ζητήματα που αφορούν τα μερίσματα, τις γενικές συνελεύσεις κτλ. (άρθρο 20). Τα εν λόγω άρθρα παραλείπουν να αναφερθούν όμως στη σημασία ενεργούς συμμετοχής των μετόχων και στο ευρύτερο φαινόμενο ‘μετοχικής εποπτείας’ καθώς και στη συμβολή του ΔΣ στην παροχή σχετικών πληροφοριών. Το πλαίσιο ενεργού συμμετοχής των θεσμικών μετόχων έχει ήδη θεσμοθετηθεί με το άρθρο 32 του Σχεδίου Νόμου και ο ρόλος του ΔΣ για την διεξαγωγή ενός εποικοδομητικού διαλόγου πρέπει να αναγνωριστεί. Η αρμοδιότητα αυτή δεν μπορεί να εκχωρηθεί στη μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων (βλ. άρθρο 20(3)(β)). Προτείνουμε λοιπόν της εισαγωγή παραγράφου 3 στο άρθρο 19 ως εξής: «Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά για την ενημέρωση των θεσμικών μετόχων στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής του άρθρου 32».

 • 21 Μαρτίου 2020, 18:24 | Αντώνης Σβορώνος

  Από που προβλέπεται ότι η εκλογή ΔΣ γίνεται μετά από πρόταση του ΔΣ.

  Η εκλογή μπορεί να γίνει με πρόταση οποιουδήποτε μετόχου, μάλιστα μπορεί σε οποιονδήποτε χρόνο οποιοσδήποτε μέτοχος να ζητήσει την ανάκληση του ΔΣ και την εκλογή νέου «εδώ και τώρα»!