Άρθρο 52 Θεματοφύλακας

1. Η φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού ΟΕΕ πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 4209/2013, καθώς και τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013. Ο θεματοφύλακας έχει την έδρα του ή υποκατάστημα υποχρεωτικά στην Ελλάδα.
2. Ο θεματοφύλακας είναι: α) πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 4261/2014 (Α΄ 107) ή εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους της ΕΕ όπου εδρεύει, με βάση την οποία ενσωματώνονται στο δίκαιο του εν λόγω κράτους έδρας οι διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (L 176) ταυτόχρονα δε ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, β) ΑΕΠΕΥ που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 4514/2018 (Α’ 14) ή ΕΠΕΥ που εδρεύει σε άλλο κράτος – μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους της ΕΕ όπου εδρεύει, με βάση την οποία ενσωματώνονται στο δίκαιο του εν λόγω κράτους καταγωγής οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 (L 173), ταυτόχρονα δε i) ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, ii) έχει λάβει άδεια να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαιτήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα άρθρα 315 ή 317 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και iii) διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κατώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014.
3.Οι διατάξεις περί θεματοφυλακής των παρ. 4 και 7 έως 18 του άρθρου 21 του ν. 4209/2013 και οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 εφαρμόζονται και για ΟΕΕ.
4. Ο θεματοφύλακας αντικαθίσταται εφόσον: α) γνωστοποιήσει στο διαχειριστή του ΟΕΕ την πρόθεσή του να παραιτηθεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα, β) γίνει δεκτό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα του διαχειριστή να αντικατασταθεί ο θεματοφύλακας, και γ) η αντικατάσταση απαιτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επειδή ο θεματοφύλακας δεν εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος θεματοφύλακας ορίζεται από το διαχειριστή, εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον πληροί τις οικείες προϋποθέσεις, και παραλαμβάνει τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ από τον παλαιό, βάσει σχετικού πρωτοκόλλου. Μέχρι την παράδοση αυτή, τα αντίστοιχα καθήκοντα εξακολουθεί υποχρεωτικά να ασκεί ο παλαιός θεματοφύλακας. Για την αντικατάσταση του παλαιού και την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα ο διαχειριστής ενημερώνει τους μεριδιούχους του ΟΕΕ αμελλητί.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».