Άρθρο 52 Θεματοφύλακας

1. Η φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού ΟΕΕ πρέπει να ανατίθεται σε θεματοφύλακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 4209/2013, καθώς και τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013. Ο θεματοφύλακας έχει την έδρα του ή υποκατάστημα υποχρεωτικά στην Ελλάδα.
2. Ο θεματοφύλακας είναι: α) πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 4261/2014 (Α΄ 107) ή εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους της ΕΕ όπου εδρεύει, με βάση την οποία ενσωματώνονται στο δίκαιο του εν λόγω κράτους έδρας οι διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (L 176) ταυτόχρονα δε ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, β) ΑΕΠΕΥ που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 4514/2018 (Α’ 14) ή ΕΠΕΥ που εδρεύει σε άλλο κράτος – μέλος και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους μέλους της ΕΕ όπου εδρεύει, με βάση την οποία ενσωματώνονται στο δίκαιο του εν λόγω κράτους καταγωγής οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 (L 173), ταυτόχρονα δε i) ασκεί δραστηριότητες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, ii) έχει λάβει άδεια να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαιτήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα άρθρα 315 ή 317 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και iii) διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κατώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014.
3.Οι διατάξεις περί θεματοφυλακής των παρ. 4 και 7 έως 18 του άρθρου 21 του ν. 4209/2013 και οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 εφαρμόζονται και για ΟΕΕ.
4. Ο θεματοφύλακας αντικαθίσταται εφόσον: α) γνωστοποιήσει στο διαχειριστή του ΟΕΕ την πρόθεσή του να παραιτηθεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα, β) γίνει δεκτό από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα του διαχειριστή να αντικατασταθεί ο θεματοφύλακας, και γ) η αντικατάσταση απαιτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επειδή ο θεματοφύλακας δεν εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, ο νέος θεματοφύλακας ορίζεται από το διαχειριστή, εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον πληροί τις οικείες προϋποθέσεις, και παραλαμβάνει τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ από τον παλαιό, βάσει σχετικού πρωτοκόλλου. Μέχρι την παράδοση αυτή, τα αντίστοιχα καθήκοντα εξακολουθεί υποχρεωτικά να ασκεί ο παλαιός θεματοφύλακας. Για την αντικατάσταση του παλαιού και την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα ο διαχειριστής ενημερώνει τους μεριδιούχους του ΟΕΕ αμελλητί.