Άρθρο 49 Ανάκληση άδειας σύστασης ΟΕΕ

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης ΟΕΕ αν:
α) διαπιστωθεί ότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 ,
β) διαπιστωθεί ότι η άδεια σύστασης χορηγήθηκε με βάση ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι χρησιμοποιήθηκαν τέτοια στοιχεία προκειμένου να αποτραπεί η ανάκληση της άδειας σύστασης,
γ) δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια σύστασης,
δ) ο διαχειριστής του δεν πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 56, του ν. 4209/2013 ή της νομοθεσίας του κράτους μέλους της ΕΕ όπου εδρεύει ο διαχειριστής, με τις οποίες ενσωματώθηκε στο δίκαιο του κράτους αυτού η Οδηγία 2011/61/ΕΕ ή του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013, κατά περίπτωση.
2. Πριν προβεί στην ανάκληση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στο διαχειριστή του τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις, τάσσοντας του ταυτόχρονα προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την παραπάνω γνωστοποίηση, μέσα στην οποία ο διαχειριστής καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του και να λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις του διαχειριστή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει οριστικά.
3. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης στο διαχειριστή του ΟΕΕ, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 48.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί και στις αρμόδιες αρχές των κρατών στα οποία διατίθενται τα μερίδια του ΟΕΕ την απόφαση για ανάκληση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ.