Άρθρο 29 Διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων (άρθρο 3 γ της Οδηγίας (EE) 2017/828)

1. Οι διαμεσολαβητές διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τρόπους:
α) ο διαμεσολαβητής προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε ο μέτοχος ή τρίτο μέρος που έχει ορίσει ο μέτοχος να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτοπροσώπως
β) ο διαμεσολαβητής ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης και σύμφωνα με τις εντολές του μετόχου και προς όφελος του μετόχου.
2. Όταν η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά, τα πρόσωπα που ψήφισαν λαμβάνουν άμεσα μετά τη γενική συνέλευση από την εταιρεία ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν ηλεκτρονική επιβεβαίωση ψήφου.
Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος μετόχου ή του πληρεξουσίου αυτού που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, η εταιρεία οφείλει να χορηγήσει επιβεβαίωση ότι η ψήφος του μετόχου ή του πληρεξουσίου αυτού έχει καταγραφεί ως έγκυρη και έχει ληφθεί υπόψη από την εταιρεία, εκτός αν ο μέτοχος ή ο πληρεξούσιός του διαθέτει ήδη την πληροφορία αυτή.
Στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής λάβει την επιβεβαίωση που αναφέρεται στο πρώτο ή στο δεύτερο εδάφιο, τη διαβιβάζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στον μέτοχο ή σε τρίτο μέρος που έχει οριστεί από τον μέτοχο. Στην περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός διαμεσολαβητές σε μια αλυσίδα διαμεσολαβητών, η επιβεβαίωση διαβιβάζεται μεταξύ των διαμεσολαβητών χωρίς καθυστερήσεις, εκτός αν η επιβεβαίωση μπορεί να διαβιβαστεί απευθείας στον μέτοχο ή σε τρίτο μέρος που έχει οριστεί από τον μέτοχο.

  • Για λόγους συνοχής και προς αποφυγή παρανόησης με τις υπόλοιπες διατάξεις προτείνεται η αλλαγή του όρου «πληρεξουσίου» στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 με την έννοια « τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν». Παρατίθεται και το λεκτικό με την εν λόγω αλλαγή:

    «2. Όταν η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά, τα πρόσωπα που ψήφισαν λαμβάνουν άμεσα μετά τη γενική συνέλευση από την εταιρεία ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν ηλεκτρονική επιβεβαίωση ψήφου.
    Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος μετόχου ή του τρίτου μέρους που ορίζεται από αυτόν το οποίο υποβάλλεται στην εταιρεία εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, η εταιρεία οφείλει να χορηγήσει επιβεβαίωση ότι η ψήφος του μετόχου ή του πληρεξουσίου αυτού έχει καταγραφεί ως έγκυρη και έχει ληφθεί υπόψη από την εταιρεία, εκτός αν ο μέτοχος ή ο πληρεξούσιός του διαθέτει ήδη την πληροφορία αυτή.»

  • Για λόγους συνοχής και προς αποφυγή παρανόησης με τις υπόλοιπες διατάξεις προτείνεται η αλλαγή του όρου «πληρεξουσίου» στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 με την έννοια « τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν». Παρατίθεται και το λεκτικό με την εν λόγω αλλαγή:

    «2. Όταν η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά, τα πρόσωπα που ψήφισαν λαμβάνουν άμεσα μετά τη γενική συνέλευση από την εταιρεία ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν ηλεκτρονική επιβεβαίωση ψήφου.
    Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν αιτήματος μετόχου ή του τρίτου μέρους που ορίζεται από αυτόν το οποίο υποβάλλεται στην εταιρεία εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, η εταιρεία οφείλει να χορηγήσει επιβεβαίωση ότι η ψήφος του μετόχου ή του πληρεξουσίου αυτού έχει καταγραφεί ως έγκυρη και έχει ληφθεί υπόψη από την εταιρεία, εκτός αν ο μέτοχος ή ο πληρεξούσιός του διαθέτει ήδη την πληροφορία αυτή.»