Άρθρο 41 Αδειοδότηση ΟΕΕ

1. Για τη σύσταση ΟΕΕ ή επενδυτικού τμήματος ΟΕΕ απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Για τη χορήγηση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου ο διαχειριστής του ΟΕΕ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Ελληνική γλώσσα, αίτηση που συνοδεύεται από τα εξής:
α. κανονισμό του ΟΕΕ, υπογεγραμμένο από το διαχειριστή και το θεματοφύλακα,
β. τα στοιχεία των φυσικών προσώπων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του ΟΕΕ από την πλευρά του διαχειριστή,
γ. δήλωση του διαχειριστή ότι αποδέχεται τη διαχείριση του ΟΕΕ,
δ. δήλωση πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) ότι το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ δέχεται να κατατίθενται εκεί τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ και να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του παρόντος,
ε. δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ, το οποίο πρέπει να είναι συνολικής αξίας ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) τουλάχιστον ευρώ.
3. Ο διαχειριστής του άρθρου 40 συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος οι οποίες διέπουν τη σύσταση και την λειτουργία των ΟΕΕ με μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν χορηγεί άδεια σύστασης ΟΕΕ αν:
α) το περιεχόμενο του κανονισμού ή η λειτουργία του θεματοφύλακα ή του διαχειριστή προσκρούουν στο νόμο,
β) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40,
γ) ο θεματοφύλακας του ΟΕΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 37 έως 56, του ν. 4209/2013 ή και του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2012 (L 83),
δ) ο διαχειριστής ή ο θεματοφύλακας ή τα φυσικά πρόσωπα που πραγματικά διεξάγουν τις εργασίες του διαχειριστή ή του θεματοφύλακα δεν διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδυτικές στρατηγικές του υπό σύσταση ΟΕΕ,
ε) ο κανονισμός του ΟΕΕ δεν επιτρέπει τη διάθεση των μεριδίων του στην Ελλάδα,
στ) ο κανονισμός του ΟΕΕ δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 42.
5. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο διαχειριστής του υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αν δεν υποβληθεί η παραπάνω βεβαίωση του θεματοφύλακα ή απ’ αυτήν προκύπτει ότι δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του ΟΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλεί την άδεια σύστασης του ΟΕΕ.
6. Απαγορεύεται η διάθεση των μεριδίων ΟΕΕ, πριν από τη χορήγηση της άδειας σύστασης του ΟΕΕ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».