Άρθρο 87Α – Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Κανονισμός Ασφάλειας καταστημάτων κράτησης

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης και γνώμη του ΚΕΣΦ , καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας για κάθε κατηγορία καταστημάτων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καταρτίζεται Κανονισμός Ασφάλειας Καταστημάτων Κράτησης.