Άρθρο 71 – Μεταγωγή για λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς, εργασίας και εκπαιδευτικούς

Η υποβολή αιτήματος μεταγωγής στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ του προηγούμενου άρθρου αποτελεί δικαίωμα του κρατουμένου. Στις περιπτώσεις αυτές, η μεταγωγή παραγγέλλεται από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος, ύστερα από αίτηση του κρατουμένου και πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος. Η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών αποφαίνεται αιτιολογημένα εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της πρότασης του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης.