Άρθρο 35 – Ενημέρωση

1. Κάθε κρατούμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται με εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος προσδιορίζει τις λεπτομέρειες άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, όπως τόπο, χρόνο και διαδικασία. Αυτός ο προσδιορισμός δεν μπορεί να εξικνείται σε άσκηση λογοκρισίας με περιορισμό της ενημέρωσης του κρατουμένου. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή που προμηθεύει η Διεύθυνση του καταστήματος με δαπάνη του κρατουμένου, χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι δυνατή, με απόφαση του Συμβουλίου του Καταστήματος. Περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο για λόγους ενημέρωσης μπορεί να επιτραπεί στο πλαίσιο συμμετοχής των κρατουμένων σε οργανωμένες δραστηριότητες εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, ψυχαγωγίας και απεξάρτησης, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 33 του παρόντος. Στην απόφαση αυτή ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.
2. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης διοργανώνει διαλέξεις σε κρατουμένους από μέλη ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, επιστημονικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων.
3. Ενθαρρύνονται οι ομαδικές συζητήσεις των κρατουμένων με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων των καταστημάτων κράτησης, οι οποίοι τις οργανώνουν και τις διευθύνουν.
4. Η αυτομόρφωση των κρατουμένων ενθαρρύνεται και διευκολύνεται.
5. Κάθε κατάστημα κράτησης παρέχει πρόσβαση σε βιβλιοθήκη, όπου είναι δυνατόν οργανωμένη σε συνεργασία με την τοπική δημοτική βιβλιοθήκη και επαρκώς εφοδιασμένη με διδακτικά και ψυχαγωγικά βιβλία και περιοδικά σε υλική ή ηλεκτρονική μορφή, οι δε κρατούμενοι ενθαρρύνονται να τη χρησιμοποιούν.
6. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του καταστήματος κράτησης καθορίζονται οι όροι λειτουργίας της βιβλιοθήκης και οι διαδικασίες της εκτός καταστήματος προμήθειας βιβλίων από κρατουμένους.

  • Παρ 1: Στο εν λόγω άρθρο από τη μια μπαίνει περιορισμός στη λογοκρισία του Συμβουλίου της φυλακής και από την άλλη δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρεκτός για ορισμένους λόγους και αυτό με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η χρήση Η/Υ θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη με πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση.

    Παρ4 & παρ 6: Η αυτομόρφωση είναι σημαντικός παράγοντας για την επανένταξη των κρατούμενων γι’ αυτό και θα πρέπει να διευκολύνονται ως προς αυτό με την ύπαρξη τουλάχιστον 10ωρης εβδομαδιαίας λειτουργίας των βιβλιοθηκών σε ώρες που να μπορούν να τις επισκέπτονται. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ευχέρεια δανεισμού εκ μέρους των κρατουμένων οποιουδήποτε βιβλίου χωρίς λογοκρισία εκ μέρους του διευθυντή ή του αρμόδιου φυλακτικού προσωπικού.