Άρθρο 76 – Απόλυση καταδίκων, υποδίκων, χρεοφειλετών και λοιπών κατηγοριών κρατουμένων

1. Η απόλυση των κρατουμένων ενεργείται από τον Διευθυντή του καταστήματος κράτησης κατά τις εργάσιμες ημέρες. Αν η ημέρα της απόλυσης είναι επίσημη αργία ή Σαββατοκύριακο, τότε η απόλυση ενεργείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Όταν επίκειται απόλυση, ο ιατρός του καταστήματος ελέγχει την υγεία του υπό απόλυση κρατουμένου, ενημερώνει το ατομικό δελτίο υγείας του και το τηρούμενο μητρώο ιατρικών εξετάσεων, και εκδίδει πιστοποιητικό κατάστασης υγείας. Αν από αυτά προκύπτει ότι το κρατούμενος νοσεί σοβαρά και είναι αδύνατη η μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η εκτέλεση της απόλυσής του από το κατάστημα κράτησης μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού μετά από αίτηση του ιδίου του κρατουμένου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο απολυθείς δεν θεωρείται κρατούμενος και παραμένει στο ιατρείο του καταστήματος ή άλλον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, εκτός των χώρων ατομικής και ομαδικής κράτησης.
3. Ως προς τη λήξη της ποινής και της υποδικίας, εφαρμόζονται το άρθρο 6 του Συντάγματος και οι οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
4. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι κρατούμενοι σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος απολύονται:
α) όταν συμπληρωθεί η διάρκεια της προσωπικής κράτησης που ορίζει η απόφαση,
β) όταν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο επεβλήθη η προσωπική κράτηση,
γ) αν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το χρέος για το οποίο επιβλήθηκε η προσωπική κράτηση, μαζί με τους τόκους που οφείλονται ήδη και τα έξοδα της εκτέλεσης, και κατατεθεί το γραμμάτιο στο γραμματέα του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα, και
δ) όταν ο κρατούμενος συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
5. Στην περίπτωση α’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόλυση γίνεται από τον Διευθυντή του καταστήματος. Στις άλλες περιπτώσεις, διατάσσεται από τον πρόεδρο του καθ’ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα κράτησης, ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
6. Ο κοινωνικός λειτουργός ή ο Διευθυντής του καταστήματος κράτησης ενημερώνει την «ΕΠΑΝΟΔΟ», η οποία συντονίζει ενέργειες που αφορούν την κατά τόπους αρμόδια Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων για την απόλυση κάθε ανηλίκου και την Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής για την απόλυση κάθε άλλου κρατουμένου.