Άρθρο 13 – Ειδικές ρυθμίσεις για κρατούμενες γυναίκες και κρατούμενους γονείς

1. Οι κανόνες διαβίωσης και τα προγράμματα που εφαρμόζονται στα καταστήματα ή στα ιδιαίτερα τμήματα ή στους χώρους κράτησης γυναικών κρατουμένων, προσαρμόζονται στις φυσικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του φύλου τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την υγιεινή, τη φροντίδα εγκύων και γυναικών που θηλάζουν ή έχουν μαζί τους τα παιδιά τους ηλικίας μέχρι τριών ετών, για τη φροντίδα των ίδιων των παιδιών σε κατάλληλες εγκαταστάσεις εντός ή εκτός καταστήματος κράτησης και την απασχόλησή τους από ειδικευμένο προσωπικό όσο δεν είναι μαζί με τους γονείς τους, καθώς και για την πρόσβαση γυναικών κρατουμένων-θυμάτων σωματικής ή και ψυχολογικής κακομεταχείρισης και εκμετάλλευσης σε κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης.
2. Οι γυναίκες κρατούμενες οι οποίες κυοφορούν παρακολουθούνται τακτικά από αρμόδιο ιατρό εντός του καταστήματος κράτησης και μεταφέρονται σε κατάλληλο δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, προγραμματισμένα για παρακολούθηση και εκτάκτως όταν παρουσιαστεί οποιαδήποτε επιπλοκή στην κύησή τους, καθώς και πριν από τον τοκετό.
3. Στα τμήματα ή τους χώρους των καταστημάτων κράτησης στα οποία κρατούνται γυναίκες, που έχουν μαζί τους τα παιδιά μέχρι τριών ετών, διαμορφώνονται κατάλληλοι χώροι για τη διαμονή των παιδιών μαζί με τη μητέρα ή τον πατέρα τους, εφόσον τούτο είναι σύμφωνο με το συμφέρον του παιδιού και δεν υπάρχει κατάλληλο πρόσωπο ή περιβάλλον για τη φροντίδα και την επιμέλεια του παιδιού, με απόφαση του δικαστηρίου ανηλίκων κατά το άρθρο 1532 ΑΚ. Για τις περιπτώσεις αυτές διατίθενται πάντοτε ατομικοί χώροι διαβίωσης. Όταν η διάθεση ατομικού χώρου διαβίωσης αποκλειστικά για τον κρατούμενο γονέα και το παιδί του δεν είναι δυνατή, και ύστερα από αίτηση του κρατούμενου γονέα, το δικαστικό όργανο που επέβαλε την προσωρινή κράτηση ή την ποινή, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει συνολικά τα δέκα έτη, μπορεί να διατάξει την κατ’ οίκον κράτηση της μητέρας ή του πατέρα κρατουμένου υποδίκου ή καταδίκου. Στις ίδιες περιπτώσεις, όταν η εκτιόμενη ποινή υπερβαίνει τα δέκα έτη, με απόφαση δικαστηρίου ανηλίκων, ύστερα από αίτηση του κρατούμενου γονέα, η φροντίδα του παιδιού ανατίθεται σε άλλο κατάλληλο πρόσωπο ή περιβάλλον, εάν στο μεταξύ έχουν δημιουργηθεί συνθήκες που το επιτρέπουν, ειδάλλως εισάγεται σε ίδρυμα παιδικής μέριμνας κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.
4. Παιδιά άνω των τριών ετών εισάγονται σε ιδρύματα παιδικής μέριμνας που λειτουργούν υπό την εποπτεία των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον στερούνται του κατάλληλου συγγενικού περιβάλλοντος, κατά την κρίση του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού του καταστήματος κράτησης και ύστερα από γνωμάτευση ειδικού παιδοψυχιάτρου.
5. Οι κρατούμενες γυναίκες που έχουν μαζί τους στο κατάστημα κράτησης τα παιδιά τους διευκολύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής τους με αυτά για να επικοινωνούν με τους συγγενείς τους, με δικηγόρο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να διευθετούνται θέματα των παιδιών τους σύμφωνα με το συμφέρον αυτών των παιδιών.

 • Άρθρο 13 – Ειδικές ρυθμίσεις για κρατούμενες γυναίκες και κρατούμενους γονείς:

  Στο Άρθρο αυτό θεωρούμε ότι εμβόλιμα ανάμεσα στις Παραγράφους 2 και 3 είναι δόκιμο να προστεθεί Παράγραφος ως ακολούθως: «3Α. Τα πρόσωπα που είναι κρατούμενα και βρίσκονται με την ελεύθερη βούλησή τους σε διαδικασία ιατρικού επαναπροσδιορισμού του φύλου τους, παρακολουθούνται εάν το ζητήσουν μετά από αίτημά τους από σχετικό γιατρό ενδοκρινολόγο καθώς και ψυχολόγο ώστε να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής διαδικασίας επαναπροσδιορισμού φύλου όταν επιλέγεται ελεύθερα και η οποία καλύπτεται ασφαλιστικά».

 • 29 Οκτωβρίου 2017, 19:40 | Νίκος

  Στο Σύριζα έχουμε δώσει μάχες για να καταργηθούν αυτά που εσείς σήμερα θέλετε να περάσετε. Ντροπή σας.

 • 29 Οκτωβρίου 2017, 19:12 | Μαρία

  Παιδιά και μητέρες στη φυλακή ? Αυτό είναι αθλιότητα.

 • Παρ 1: Να γίνει πρόβλεψη παροχής κινήτρων, καθώς οι περισσότερες (παρόμοια κ για τους άντρες) προέρχονται απο κοινωνικό περιβάλλον που τις κάνει επιφυλακτικές ή αδιάφορες έναντι δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

  Παρ 3:Σε αυτό το σημείο προστίθεται άλλη μια περιοριστική παράμετρος αντί να ανοίξει τους δικαιουχους κατ’ οίκον κράτησης. Σύμφωνα με αυτή ο γονέας δεν θα δικαιούται σε κατ’ οίκον κράτηση εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ατομικό κελί.
  Προτείνουμε, το δικαστικό όργανο που επέβαλε την προσωρινή κράτηση ή την ποινή, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει συνολικά τα δέκα έτη, να μπορεί να διατάξει την κατ’ οίκον κράτηση της μητέρας ή του πατέρα κρατουμένου υποδίκου ή καταδίκου χωρίς άλλη προϋπόθεση.