Άρθρο 10A – Συμπράττοντες φορείς σωφρονιστικής πολιτικής

Τα όργανα και οι φορείς των άρθρων 84Α, 85 και 86 συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στη χάραξη της συνολικής σωφρονιστικής πολιτικής.