Άρθρο 15 – Ειδικές κατηγορίες κρατουμένων

1. Οι κρατούμενοι για χρέη ή για άλλο λόγο κατ’ εκτέλεση απόφασης πολιτικού δικαστηρίου, καθώς και οι οφειλέτες χρηματικής ποινής, αυτοτελώς ή κατά μετατροπή ή προστίμου ή δικαστικών εξόδων, αποτελούν ειδικές κατηγορίες κρατουμένων και διαβιούν σε χωριστά τμήματα αντίστοιχων για την κατηγορία τους καταστημάτων (νεαρών ενηλίκων, γυναικών, ανδρών), σύμφωνα με το άρθρο 1050 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2. Στους κρατούμενους των κατηγοριών αυτών εφαρμόζονται ανάλογα όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 3 για τους υπόδικους κρατουμένους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορούν οι κρατούμενοι να εντάσσονται σε νέες κατηγορίες για λόγους επιτρεπόμενης ειδικής μεταχείρισής τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος.