Άρθρο 48 – Υπόχρεοι για την καταβολή εισφορών

1. Σε περίπτωση που ο κρατούμενος εργάζεται σε ιδιωτικές μονάδες ή επιχειρήσεις εκτός καταστήματος κράτησης, οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργαζόμενο κρατούμενο και τον εργοδότη.
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, καθορίζεται το ύψος της εισφοράς των ανωτέρω κρατουμένων που εργάζονται και αυξομειώνεται το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς, είτε γενικά είτε κατά κατηγορία επιχειρήσεων ή εργαζομένων. Με όμοιες υπουργικές αποφάσεις μπορεί ειδικότερα να ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τον υπολογισμό, τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής των υπέρ του ΕΦΚΑ ασφαλιστικών εισφορών. Μέχρι την έκδοση τέτοιων αποφάσεων ισχύουν τα οριζόμενα στην ασφαλιστική νομοθεσία.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες των κρατουμένων.