Άρθρο 52 – Άδειες των κρατουμένων

1. Στους κρατουμένους χορηγούνται τακτικές, έκτακτες και εκπαιδευτικές άδειες απουσίας από τα καταστήματα κράτησης, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.
2. Ο χρόνος των αδειών θεωρείται χρόνος έκτισης της ποινής.
3. Από την εφαρμογή των ρυθμίσεων που ακολουθούν εξαιρούνται κρατούμενοι στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα ασφαλείας κατά το άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα.
4. Μόνη η ιδιότητα του αλλοδαπού, του αστέγου ή του στερουμένου οικογενείας δεν αποκλείει τη χορήγηση αδείας. Ειδικοί περιοριστικοί όροι μπορεί να τεθούν στις παραπάνω κατηγορίες από το αρμόδιο όργανο για την επίβλεψή τους από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, η παρακολούθηση του καταδίκου μπορεί να γίνεται με καταγραφή της γεωγραφικής θέσης του, μέσω συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης από την αρμόδια αρχή με τήρηση σχετικού αρχείου. Για την εφαρμογή του όρου αυτού απαιτείται η συναίνεση του καταδίκου.
5. Η χορήγηση άδειας γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ως ειδικά αιτιολογημένη απόφαση νοείται αυτή που αναφέρει και στοιχειοθετεί κάθε προϋπόθεση του νόμου ξεχωριστά. Νέα αίτηση για χορήγηση τακτικής ή εκπαιδευτικής άδειας δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει η προθεσμία αυτή ή πριν παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης ή απόρριψης της προηγούμενης αίτησης.
6. Σε περίπτωση δεύτερης συνεχόμενης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση αδείας, ο κρατούμενος δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν.
7. Η άδεια μπορεί να ανακληθεί όταν ο κρατούμενος παραβιάσει τους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκε αυτή ή διωχθεί για αξιόποινη πράξη τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος. Η παράγραφος 5 του άρθρου 110 καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 107 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως.
8. Κρατούμενος που δεν επιστρέφει στο κατάστημα κράτησης μετά τη λήξη ή ανάκληση χορηγηθείσης αδείας, χωρίς να έχει προβεί σε έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση και παραδεκτή δικαιολόγηση προς την υπηρεσία του καταστήματος, παραπέμπεται στο Συμβούλιο αδειών και πειθαρχικού ελέγχου και δεν επιτρέπεται να λάβει νέα τακτική ή εκπαιδευτική άδεια:
α. για οικειοθελή επιστροφή πριν παρέλθει ολόκληρη η επομένη ημέρα, πριν από την πάροδο τεσσάρων έως έξι μηνών από την επιστροφή του,
β. για οικειοθελή επιστροφή μετά το πέρας ολόκληρης της επόμενης ημέρας, πριν από την πάροδο έξι έως δώδεκα μηνών από την επιστροφή του,
γ. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πριν από την πάροδο ενός έως δύο ετών από τη σύλληψή του.

  • Παραγρ.4: Να απαλειφθεί η λέξη «μόνη», καθώς συνάγεται ότι η ιδιότητα του αλλοδαπού, του άστεγου ή του στερουμένου οικογενείας σε συνδυασμό με άλλο στοιχείο αποτελεί λόγο διάκρισης.
    Παραγρ. 5: Να διορθωθεί η διατύπωση «Η χορήγηση» σε «Η μη χορήγηση» γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση…