Άρθρο 5A – Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής

1. Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Προϊσταται της αντίστοιχης Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, μεταξύ άλλων, κατευθύνει το έργο της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας των καταστημάτων κράτησης, των υπηρεσιών επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής, του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης και της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Γενικός Γραμματεάς Αντεγκληματικής Πολιτικής εκπονεί το Στρατηγικό Σχέδιο για το Σωφρονιστικό Σύστημα, το οποίο αναθεωρείται και ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και δημοσιεύεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Στρατηγικό Σχέδιο θέτει τις βασικές κατευθύνσεις για την άσκηση της σωφρονιστικής πολιτικής και τις προτεραιότητες της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται, συνοδεύεται δε από σχέδιο δράσης και οικονομική έκθεση τα οποία συντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως προς τα καταστήματα κράτησης επικουρείται από αυτοτελή οργανική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, υπό τον τίτλο «Διεύθυνση Επιχειρήσιακής επάρκειας και Διαχείρισης Κρίσεων», με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων και διαμόρφωση προτάσεων, ιδίως για ζητήματα ασφάλειας και για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των καταστημάτων κράτησης. β) Διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των καταστημάτων κράτησης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για την επίτευξη της μέγιστης επιχειρησιακής τους επάρκειας, γ) Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας και τη διαχείριση κρίσεων και δ) συντονισμό της εφαρμογής του στρατηγικού πλάνου για το σωφρονιστικό σύστημα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μονάδα αυτή στελεχώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

  • Να προβλεφθεί και ενημερωτική συνάντηση του ΓΓ με επιτροπή κρατουμένων, με ορισμένη συχνότητα.

  • 27 Οκτωβρίου 2017, 16:30 | Γιώργος

    Η παρ. β του παρόντος άρθρου 5α έχει δεχτεί πολύ κριτική και από πολλούς δεδομένου ότι πρόκειται για μία θέση σε επίπεδο διεύθυνσης υπό το γενικό γραμματέα και η οποία δημιουργήθηκε προ δύο ετών, ενώ στελεχώθηκε με απευθείας ανάθεση. Πέραν αυτών, η τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης είναι μέρος των καθηκόντων και των ευθυνών του Γενικού Διευθυντή Σωφρονιστικής Πολιτικής, και συνεπώς υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων, η οποία έχει γίνει ορατή και αντιληπτή από πολλούς διευθυντές των φυλακών. Προτείνεται η συνολική κατάργηση της συγκεκριμένης διεύθυνσης και η επαναφορά στην κανονικότητα από έμπειρο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

  • 17 Οκτωβρίου 2017, 14:15 | Μαρίνος Βαβατσικλής

    Θα πρέπει να προστεθεί και τρίτη παράγραφος η οποία να καθορίζει γενικότερα τα προσόντα του Γενικού Γραμματέα και θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως εξής: «Η θέση του Γενικού Γραμματέα, κάθε φορά που μένει κενή, θα προκηρύσσεται μέσω της διαδικασίας opengov.gr και οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην ξεπερνούν το 67ο έτος της ηλικίας τους τη χρονική στιγμή που βρίσκεται εν εξελίξει η προκήρυξη∙ επίσης, θα πρέπει οι υποψήφιοι να είναι απαραιτήτως κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ΑΕΙ».