Άρθρο 36 – Ψυχαγωγία – Ελεύθερος χρόνος

1. Οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην ψυχαγωγία και στη δημιουργική χρήση του ελεύθερου προσωπικού χρόνου.
2. Η ψυχαγωγία των κρατουμένων γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπαίθριο ή και εσωτερικό χώρο του καταστήματος.
3. Οι κρατούμενοι ενθαρρύνονται και διευκολύνονται να συμμετέχουν σε ατομικές ή ομαδικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σε ομάδες τέχνης και πολιτισμού, στην οργάνωση θεατρικής ή μουσικής ομάδαας, έκθεσης ζωγραφικής και χειροτεχνημάτων ή και άλλων τεχνών και να παρακολουθούν κινηματογραφικές και άλλες προβολές ταινιών με αξιοποίηση των συγχρόνων μέσων τεχνολογίας.
4. Την οργάνωση και πραγματοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων αναλαμβάνει το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου φορέα με τη συνδρομή των τοπικών πολιτιστικών φορέων και σε συνεργασία με τους κρατουμένους που εκδηλώνουν σχετική πρωτοβουλία. Οι εκδηλώσεις αυτές αναβάλλονται μόνον εάν το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος επικαλεστεί αιτιολογημένα ειδικούς λόγους αναφερόμενους στην τάξη και ασφάλεια του καταστήματος.