Άρθρο 66 – Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν πειθαρχική ποινή κατά του δράστη τους είναι μόνο τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διακρίνονται ανάλογα με τη βαρύτητά τους σε τρεις κατηγορίες. Η συμμετοχή στα παραπτώματα αυτά, καθώς και η απόπειρα τέλεσής τους αντιμετωπίζονται με ποινή αυτουργού ή ποινή μειωμένη, κατά τις διακρίσεις του Ποινικού Δικαίου. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως και στο πειθαρχικό δίκαιο, ιδίως οι αρχές και οι κανόνες που αφορούν α) τους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό, β) τις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, γ) την έμπρακτη μετάνοια, δ) το δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου, ε) την πραγματική και νομική πλάνη, στ) το τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου.
2. Πειθαρχικά παραπτώματα της κατηγορίας Α’ είναι τα ακόλουθα:
α) Ομαδική απείθεια στις νόμιμες εντολές του προσωπικού του καταστήματος, όπως άρνηση παροχής οφειλόμενης υπηρεσίας ή παρεμπόδιση τρίτου να παράσχει οφειλόμενη υπηρεσία.
β) Βίαιη απόδραση περισσότερων κρατουμένων με ενωμένες δυνάμεις.
γ) Απειλή ή άσκηση βίας κατά μελών του προσωπικού του καταστήματος.
δ) Απειλή ή άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας κατά συγκρατουμένου, ιδίως με συνεχή σκληρή συμπεριφορά που εκδηλώνεται λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου του θύματος.
ε) Προσβολή κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
στ) Κατασκευή ή εν γνώσει κατοχή αιχμηρών ή εν γένει επικίνδυνων αντικειμένων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως όπλα κατά την έννοια του Ν. 2168/1993.
ζ) Εισαγωγή, παρασκευή, ανάμειξη, καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση ή χρήση ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών ουσιών, και οποιαδήποτε άλλη διάπραξη των βασικών εγκλημάτων του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
η) Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων του καταστήματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή ειδικής χρήσης.
θ) Δωροδοκία μέλους του προσωπικού του καταστήματος.
ι) Εισαγωγή ή διάθεση κινητού τηλεφώνου.
3. Πειθαρχικά παραπτώματα της κατηγορίας Β’ είναι τα ακόλουθα:
α) Αφαίρεση ειδών αξίας ή ανάγκης από συγκρατούμενο, ή παράνομη χρήση πραγμάτων που ανήκουν στο κατάστημα ή σε τρίτο.
β) Κατοχή χρημάτων και κινητού τηλεφώνου.
γ) Μη επιστροφή στο κατάστημα κράτησης μετά τη λήξη ή ανάκληση οποιασδήποτε αδείας, χωρίς έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση και παραδεκτή δικαιολόγηση προς την υπηρεσία του καταστήματος, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του παρόντος.
δ) Πώληση φαρμάκων και άλλων επιτρεπόμενων ειδών προσωπικής χρήσης.
ε) Οργάνωση παράνομων και απαγορευμένων παιχνιδιών.
στ) Απόδραση κρατουμένου.
ζ) Με πρόθεση καταστροφή ή ουσιώδης βλάβη εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών, πρώτων υλών ή άλλων αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιούνται για την εργασία των κρατουμένων.
η) Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση προσωπικών ή άλλων στοιχείων από το ατομικό δελτίο υγείας και το μητρώο ιατρικών εξετάσεων κρατουμένου.
θ) Απείθεια στις νόμιμες εντολές του προσωπικού του καταστήματος.
4. Πειθαρχικά παραπτώματα της κατηγορίας Γ’ είναι τα ακόλουθα:
α) Παράβαση της νομοθεσίας για τα παράνομα ή απαγορευμένα παιχνίδια, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 στοιχείο ε’ του παρόντος άρθρου.
β) Εν γνώσει κατασκευή, κατοχή ή χρήση απαγορευμένων ειδών, εκτός από τα αναγραφόμενα στις κατηγορίες Α’ και Β΄.
γ) Συστηματική παράλειψη τήρησης των κανόνων υγιεινής του κρατουμένου ή του ατομικού κελιού ή θαλάμου, καθώς και ρύπανση εγκαταστάσεων ή κοινοχρήστων χώρων.
δ) Ψευδής απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός ή κατάποση ξένων αντικειμένων για αποφυγή εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή για επίτευξη ευεργετήματος.
ε) Προσβολή της τιμής μέλους του προσωπικού ή συγκρατουμένου με ύβρεις ή συκοφαντίες.
5. Μετά πάροδο έξι μηνών από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος επέρχεται παραγραφή. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας και μέχρι έξι μήνες κατά ανώτατο όριο. Όταν η πειθαρχική διαδικασία αφορά παράπτωμα κατηγορίας Α’ και για την πρόοδό της αναμένονται πορίσματα εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, η αναστολή της προθεσμίας παραγραφής παρατείνεται για τρεις μήνες.

 • Άρθρο 66 – Πειθαρχικά παραπτώματα:

  Θεωρούμε ιδιαίτερα θετική την αναφορά στην Παράγραφο 2, σημείο δ) σε «Απειλή ή άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας κατά συγκρατουμένου, ιδίως με συνεχή σκληρή συμπεριφορά που εκδηλώνεται λόγω […]σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου», καθώς στο παρελθόν έχουμε επισημάνει πάμπολλες φορές τις απειλές ή και την χρήση βίας απέναντι σε τρανς κρατούμενα πρόσωπα, ωστόσο εάν δεν αλλάξουν οι σχετικές παράγραφοι του Άρθρου 63, τούτο παραμένει κενό γράμμα.

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.

 • Αίτημα των κρατουμένων:Θεσμοθέτηση της άδειας ως δικαίωμα του κρατούμενου και όχι ως ευεργέτημα, εφόσον δεν υπάρχουν εις βάρος του ενεργά πειθαρχικά. Το άρθρο 66 του νέου σωφρονιστικού κώδικα – (πειθαρχικά παραπτώματα), ουσιαστικά αξιολογεί την καθημερινή συμπεριφορά του κρατούμενου σε κάθε δραστηριότητα εντός φυλακής. Εφ’ όσον ο κρατούμενος στο χρονικό διάστημα που δικαιούται άδεια, δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, η αξιολόγηση του δεν μπορεί παρά να είναι θετική ως προς την χορήγηση άδειας. Αλλιώς εγείρονται βάσιμα ερωτήματα, ως προς την διαφάνεια της διαδικασίας και ως προς την ύπαρξη άλλων σκοπιμοτήτων (προσωπική εμπάθεια, εκδικητικότητα, εκβίαση με σκοπό τον χρηματισμό).

 • Παραγρ.4: Να καταργηθεί η περίπτωση (δ) ως πειθαρχικό παράπτωμα καθότι η ερμηνεία ως προς τη σκοπιμότητα της αυτοκαταστροφικής πράξης είναι αυθαίρετη :»Ψευδής απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός ή κατάποση ξένων αντικειμένων για αποφυγή εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή για επίτευξη ευεργετήματος». Συνιστάται η ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε περίπτωση.

 • 27 Οκτωβρίου 2017, 16:11 | Σπύρος Κ.

  Στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου 66 προβλέπεται ότι οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα θα παραγράφεται μετά την πάροδο των 6 μηνών. Όλων των πειθαρχικών παραπτωμάτων! Λάθος και μάλιστα μεγάλο. Η γενική ατιμωρησία και η γενικευμένη ανοχή θα ζουγκλοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις Φυλακές. Και δεν μιλάμε για απλό bullying κρατουμένου προς συγκρατούμενο, αλλά για στυγνή σωματική, ψυχολογική και οικονομική εκμετάλλευση, που προσομοιάζει μόνο σε καταστάσεις σκλαβιάς.