Άρθρο 14 – Ειδικές ρυθμίσεις για υποδίκους

1. Το πρόγραμμα διαβίωσης των υποδίκων στο κατάστημα προσεγγίζει κατά το δυνατόν τις συνθήκες της ελεύθερης διαβίωσης.
2. Επιτρεπτοί περιορισμοί των όρων διαβίωσης των υποδίκων είναι μόνον οι απαραίτητοι για την ομαλή διεξαγωγή της ανάκρισης. Οι περιορισμοί αυτοί ζητούνται εγγράφως από την αρχή που διατάσσει την προσωρινή κράτηση και αποφασίζει για την εξακολούθηση και την παράτασή της, ορίζονται από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό και εξειδικεύονται, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, από το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος. Ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός επανεξετάζει και ανακαλεί ή τροποποιεί την απόφασή του οποτεδήποτε ζητηθεί τούτο από την αρχή που διατάσσει την προσωρινή κράτηση και αποφασίζει για την εξακολούθηση και την παράτασή της. Ο υπόδικος κρατούμενος στον οποίο επιβάλλονται τέτοιοι περιορισμοί έχει δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών για την άρση ή την αντικατάστασή τους.
3. Οι υπόδικοι κρατούμενοι ενημερώνονται υποχρεωτικά για το δικαίωμά τους σε νομική αρωγή και διευκολύνονται για να προετοιμάζουν την υπεράσπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δικαίωμα να δέχονται επισκέψεις από δικηγόρο χωρίς αριθμητικό περιορισμό και να ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τη δικογραφία τους με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ. 1 και 11 του παρόντος.