Άρθρο 10 – Συμβούλιο εργασίας κρατουμένων

1. Το Συμβούλιο εργασίας κρατουμένων διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις που ακολουθούνται για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του καταστήματος και με αξιοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και της ειδίκευσης των κρατουμένων όπου είναι δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζει και αναλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Το συμβούλιο είναι πενταμελές και σε αυτό μετέχουν α) ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ως πρόεδρος, β) ο Διευθυντής του καταστήματος, γ) ο αρχιφύλακας, δ) ο κοινωνικός λειτουργός ή ο ψυχολόγος ή άλλος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εναλλασσόμενοι ανά έτος με σειρά αρχαιότητας και ε) ο εποπτεύων τον χώρο εργασίας ή ο γεωπόνος της αγροτικής μονάδας ή ο Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας της βιοτεχνικής μονάδας ή άλλος εξειδικευμένος σε θέματα εργασίας επιστήμονας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Στο συμβούλιο καλείται ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπεύθυνος συνεργείου, εργαστηρίου, άλλων τομέων εργασίας, εκπαιδευτικού ή θεραπευτικού προγράμματος ή άλλης οργανωμένης δραστηριότητας.
2. Το συμβούλιο αναθέτει εργασία σε κρατουμένους με σειρά προτεραιότητας ή εξετάζει τις αιτήσεις των κρατουμένων οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν θέση εργασίας με ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής ή να ενταχθούν σε εγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απεξάρτησης, καλλιτεχνικής έκφρασης ή σε άλλες οργανωμένες δραστηριότητες δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου κράτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος. Στο πλαίσιο αυτό:
α) αναθέτει συγκεκριμένη θέση εργασίας σε κάθε κρατούμενο λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, την εργασιακή εμπειρία και τις ικανότητές του και κατανέμει τους κρατουμένους στα προγράμματα και τις δραστηριότητες που προσφέρονται στο κατάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους,
β) προσδιορίζει το ωράριο εργασίας και συμμετοχής τους, όταν χρειάζεται και κατά παράκαμψη του ωρολογίου προγράμματος του καταστήματος,
γ) παρακολουθεί τη συνέπειά τους και αποφασίζει αναλόγως για την ανανέωση ή τη διακοπή της εργασίας ή της συμμετοχής τους στα προγράμματα και τις δραστηριότητες και για τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής που αντιστοιχεί στην προσφερθείσα εργασία ή την παρακολούθηση προγράμματος ή δραστηριότητας,
δ) προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον αριθμό, το αντικείμενο και την κατηγορία των θέσεων εργασίας και κάθε άλλης δραστηριότητας στο κατάστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 παράγραφος 4 του παρόντος,
ε) εγκρίνει την εργασία των κρατουμένων για δικό τους λογαριασμό ή ύστερα από παραγγελία του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτη μέσα στους χώρους κράτησης, εφ’ όσον δεν παραβλάπτονται οι όροι ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και
στ) συνεργάζεται με αρμόδιους επαγγελματικούς ή άλλους φορείς της περιοχής του καταστήματος ή άλλους παρεμφερείς κοινωνικούς φορείς για την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή εξειδίκευση των κρατουμένων, την εξεύρεση εργασίας και την ομαλή εκτέλεσή της.
3. Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου ρυθμίζεται στις οικείες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

  • Παρ 2 γ) Σε καμία περίπτωση το Συμβούλιο εργασίας κρατουμένων να μην διακόπτει την εργασία ή τη συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες, ως υγιείς κατευθύνσεις επανένταξης.

  • 22 Οκτωβρίου 2017, 01:43 | Ελένη Λιντζαροπούλου

    Με δεδομένη την προσπάθεια ανάπτυξης και επέκτασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Καταστήματα Κράτησης, θεωρούμε ότι το Συμβούλιο Εργασίας θα ήταν ορθότερο να είναι Συμβούλιο Εργασίας και Εκπαίδευσης. Επίσης όταν συνεδριάζει το συμβούλιο για εκπαιδευτικά θέματα η παρουσία του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή της κάθε σχολικής μονάδα του Καταστήματος να μην είναι απλώς εισηγητικού – συμβουλευτικού χαρακτήρα αλλά να έχουν δικαίωμα ψήφου για τα θέματα αρμοδιότητάς τους.