Άρθρο 55 – Έκτακτες άδειες

1. Κάθε κρατούμενος δικαιούται να λάβει έκτακτη άδεια εξόδου κατ’ ανώτατο όριο 72 ωρών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για τη μετάβαση και την επιστροφή του, έστω και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση τακτικής άδειας.
2. Η έκτακτη άδεια χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού προς εκπλήρωση ιδιαίτερων οικογενειακών, επαγγελματικών, διοικητικών ή άλλων εξαιρετικού χαρακτήρα υποχρεώσεων και αναγκών του κρατουμένου, όπως η συμμετοχή σε σημαντικά οικογενειακά γεγονότα, ιδίως σχετικά με τη ζωή ανήλικου τέκνου του, σε εκθέσεις,επιστημονικές ή καλλιτεχνικές βραβεύσεις και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις αναγνώρισης θετικών δράσεων του κρατουμένου, η έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου και η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Την έκτακτη άδεια μπορεί να χορηγήσει προσωπικά και ο Διευθυντής του καταστήματος, ο οποίος ενημερώνει αμέσως τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό, μόνο: α) για γέννηση τέκνου του κρατουμένου, β) για κηδεία συζύγου ή συγγενούς μέχρι και δευτέρου βαθμού, και γ) για επίσκεψη σε σύζυγο ή συγγενή μέχρι και δευτέρου βαθμού, σε κατεπείγουσες κρίσιμες καταστάσεις της υγείας τους.
3. Η έκτακτη άδεια σε χρεοφειλέτες χορηγείται με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών του δικαστηρίου που διέταξε την προσωπική κράτηση, για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.
4. Με την απόφαση για τη χορήγηση της άδειας καθορίζεται αν συντρέχει λόγος ασφαλούς συνοδείας κατά τη διάρκειά της.