Άρθρο 61 – Τμηματική έκτιση της ποινής

1. Κατάδικοι που εκτίουν ποινή κατά της ελευθερίας διάρκειας μέχρι έξι μηνών μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο Έκτισης Ποινών την τμηματική έκτισή της μέχρι την απόλυσή τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Οι κρατούμενοι αυτοί διαμένουν στα ίδια καταστήματα και στους ίδιους χώρους με τους κρατουμένους οι οποίοι υπάγονται σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης.
2. Η τμηματική έκτιση της ποινής γίνεται κατά τις ημέρες του τέλους της εβδομάδας ή κατά τις ημέρες των αργιών. Οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες ο κατάδικος διαβιώνει εντός καταστήματος κράτησης λογίζονται ως ημέρες έκτισης ποινής.
3. Το Δικαστήριο Έκτισης Ποινών αποφασίζει για την τμηματική έκτιση της ποινής ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος και ακρόαση του καταδίκου. Στην ίδια απόφαση ορίζονται ο αριθμός των προς έκτιση τμημάτων ποινής, οι όροι έκτισης τούτων, οι ακριβείς ώρες εισόδου και εξόδου από το κατάστημα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της επαγγελματικής απασχόλησης ή των σπουδών ή άλλων υποχρεώσεων του καταδίκου έξω από αυτό, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες.
4. Η απόφαση για τμηματική έκτιση της ποινής ανακαλείται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, όταν ο κρατούμενος παραβιάζει συστηματικά τους όρους ή τις υποχρεώσεις που καθόρισε η απόφαση αυτή ή τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα των κατηγοριών Α’ και Β’ του άρθρoυ 66 του παρόντος ή ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
5. Ο κατάδικος δικαιούται να ζητήσει από το Δικαστήριο Έκτισης Ποινών την τροποποίηση ή την προσωρινή ή οριστική άρση της τμηματικής έκτισης της ποινής. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για τροποποίηση της απόφασης, απαιτείται και εισήγηση του Συμβουλίου το άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος.
6. Οι κατάδικοι οι οποίοι εκτίουν τμηματικά την ποινή τους δεν υπάγονται σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης, ούτε λαμβάνουν τακτικές ή εκπαιδευτικές άδειες απουσίας. Δικαιούνται να ζητήσουν μόνο έκτακτες άδειες. Το δικαίωμα της υφ’ όρον απόλυσης διατηρείται.