Άρθρο 84 – Εποπτεία του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών

1. Το Δικαστήριο Έκτισης Ποινών, σε πρώτο βαθμό ως ειδικό τμήμα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου στις έδρες των Πρωτοδικείων: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρών, Λαρίσης και Ηρακλείου, και ως το αρμόδιο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στις έδρες των λοιπών Πρωτοδικείων, δικάζει αφού ακούσει τον Εισαγγελέα και αποφαίνεται σε κάθε περίπτωση που ασκείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κώδικα, προσφυγή κατά απόφασης: α) του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, β) του Συμβουλίου αδειών και πειθαρχικού ελέγχου, γ) του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού κατά το προηγούμενο άρθρο και δ) της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών. Το δικαστήριο μπορεί να καλεί για ακρόαση τον κρατούμενο, καθώς και έναν εκπρόσωπο του καταστήματος κράτησης.
2. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών εκτελούνται και με την έκδοση του αποσπάσματος στο οποίο περιέχεται το διατακτικό τους.
3. Κάθε Δικαστήριο Έκτισης Ποινών είναι τοπικά αρμόδιο για την εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν κρατουμένους σε κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην περιφέρειά του, εκτός εάν η υπόθεση έχει ήδη εισαχθεί στο δικαστήριο της περιφέρειας όπου κρατούταν προηγουμένως ο κρατούμενος, οπότε παραμένει αυτό αρμόδιο.
4. Σε περίπτωση προσφυγής από τον κρατούμενο, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου ειδοποιείται με οποιοδήποτε μέσο (έγγραφο, τηλεγράφημα, τηλετύπημα, τηλεομοιοτύπημα) ο προσφεύγων, ο οποίος μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του με υπόμνημα, που διαβιβάζεται αμέσως στο δικαστήριο με επιμέλεια της διεύθυνσης του καταστήματος. Το δικαστήριο μπορεί να καλέσει με τον ίδιο τρόπο τον προσφεύγοντα να εμφανισθεί για να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις του, είτε αυτοπροσώπως είτε με συνήγορο που διορίζεται με απλό έγγραφο θεωρημένο από τον Διευθυντή του καταστήματος κράτησης σε περίπτωση που ο συνήγορος εκπροσωπεί μόνος τον προσφεύγοντα.
5. Αν ο κρατούμενος εργάζεται έξω από το κατάστημα, η επίδοση γίνεται στον Διευθυντή του καταστήματος ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να επιδώσει το δικόγραφο στον κρατούμενο χωρίς χρονοτριβή. Αν ο κρατούμενος λείπει από το κατάστημα σε άδεια ή έχει απολυθεί υπό όρo, η επίδοση γίνεται στον τόπο της κατοικίας που έχει δηλώσει ο κρατούμενος. Αν ο κρατούμενος λόγω ψυχικής ασθένειας ή άλλης αιτίας δεν έχει διαρκώς συνείδηση των πραττομένων, η επίδοση γίνεται στα πρόσωπα του άρθρου 156 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.