Άρθρο 44 – Προϋποθέσεις και διαδικασία

1. Κρατούμενοι που παρέχουν εργασία οποιασδήποτε μορφής ή απασχολούνται σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή συμμετέχουν σε προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης και θεραπευτικά προγράμματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης εγκεκριμένου οργανισμού σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ή παρακολουθούν επαρκώς ή ολοκληρώνουν προγράμματα σπουδών ή άλλα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, τυγχάνουν ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής με απόφαση του Συμβουλίου εργασίας κρατουμένων. Για τους μεταξύ αυτών υποδίκους, οι ημέρες που έχουν υπολογιστεί ευεργετικά λαμβάνονται υπόψη, μόνο στην περίπτωση καταδίκης τους, από την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστής καταδικαστικής απόφασης, για την υφ’ όρον απόλυσή τους, τη λήξη της έκτισης της ποινής, τη μετατροπή της σε χρηματική ποινή ή κοινωφελή εργασία ή την αθροιστική έκτιση των ποινών.
2. Ο ευεργετικός υπολογισμός για τους συμμετέχοντες στα θεραπευτικά προγράμματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης γίνεται με βάση τις ημέρες συμμετοχής τους σε αυτά. Για τα προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης, προϋπόθεση για να ισχύσει ο ευεργετικός υπολογισμός της ποινής αποτελεί η ολοκλήρωσή τους, όπως αυτή βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Για τα προγράμματα απεξάρτησης, αρκεί η βεβαίωση παρακολούθησης του υπευθύνου του θεραπευτικού προγράμματος που αφορά το σύνολο των ημερών συμμετοχής του κρατουμένου σε αυτό και δεν απαιτείται η ολοκλήρωσή του, που μπορεί να έπεται της απόλυσης. Για τα προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, υπολογίζονται ευεργετικά και οι ημέρες αργιών και διακοπών καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, τηρουμένων των προβλεπομένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
3. Εργαζόμενοι κρατούμενοι οι οποίοι λόγω ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και συνεπεία αυτής δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται τυγχάνουν ευεργετικού υπολογισμού για το διάστημα κατά το οποίο η αδυναμία εργασίας οφείλεται στο ατύχημα αυτό. Ειδικά οι εργαζόμενες κρατούμενες που κυοφορούν και δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται λόγω της κύησης, τυγχάνουν ευεργετικού υπολογισμού για δύο μήνες πριν από τον τοκετό.
4. Για τους ασθενείς και νοσηλευόμενους κρατουμένους, τους κρατουμένους με αναπηρία, τους κρατούμενους γονείς που έχουν μαζί τους τα παιδιά τους και τους κρατουμένους οι οποίοι εισάγονται και παραμένουν για οποιονδήποτε λόγο σε χώρους αστυνομικών τμημάτων ή αστυνομικών διευθύνσεων, ο ευεργετικός υπολογισμός ρυθμίζεται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 105 ΠΚ, όπως ισχύει.
5. Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής για καταδίκους και υποδίκους. Όταν ο ίδιος κρατούμενος εργάζεται ή και συμμετέχει σε περισσότερες από μια δραστηριότητες με ευεργετικό υπολογισμό, το ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 και ½ ημέρες εκτιτέας ποινής. Όταν ο διαθέσιμος χώρος ατομικής και ομαδικής κράτησης σε ένα κατάστημα κράτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος, διαιρούμενος με τον αριθμό των κρατουμένων σε αυτό υπολείπεται των 4 τ.μ. τουλάχιστον επί τρεις μήνες συνεχώς, με όμοιο προεδρικό διάταγμα ευεργετικό χρόνο ποινής δικαιούνται όλοι οι κρατούμενοι για διάστημα μέχρι έξι μηνών, ανεξαρτήτως του εάν εργάζονται ή συμμετέχουν σε προγράμματα ή σπουδάζουν. Αν η κατάσταση αυτή διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες συνεχώς, ο ευεργετικός υπολογισμός παρατείνεται με νέο προεδρικό διάταγμα. Στις περιπτώσεις αυτές, κάθε ημέρα κράτησης υπολογίζεται ως δύο ημέρες εκτιτέας ποινής και το ανώτατο όριο για τους κρατουμένους οι οποίοι λαμβάνουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο ευεργετικό υπολογισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις τρεις ημέρες εκτιτέας ποινής.
6. Κάθε ημέρα εργασίας ή συμμετοχής σε προγράμματα ή σπουδές με ευεργετικό υπολογισμό υπολογίζεται ως 2 και ¼, 2 ή 1 και ¾ ημέρες εκτιτέας ποινής, ανάλογα με τον χρόνο της ημερήσιας απασχόλησης, τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχεται ή πραγματοποιείται, την ένταση εργασίας, τον βαθμό ευθύνης, τον κύριο ή βοηθητικό ή άλλο χαρακτήρα της και τις ειδικές γνώσεις, τις δεξιότητες ή την προετοιμασία που απαιτούνται.
7. Η προσμέτρηση του ευεργετικού υπολογισμού γίνεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και αφορά τις εργασίες που προσφέρθηκαν ή τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Στις περιπτώσεις συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και φοίτησης σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την προσμέτρηση απαιτείται να βεβαιώνεται από τον Διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας ή του εκπαιδευτικού φορέα ή τον υπεύθυνο του προγράμματος ότι ο κρατούμενος παρακολουθεί ανελλιπώς ή ότι οι απουσίες του είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από τον ιατρό του καταστήματος, και ότι η επίδοσή του κρίνεται ικανοποιητική.

  • Αρθρο 44 παρ. 1: Ο ευεργετικόςυπολογισμός πρέπει να περιλαμβάνει και εκείνους που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και εκείνους που έχουν ενταχθεί στην αντιστασθμιστική εκπαίδευση
    Παραγρ. 5: Οι συνθήκες συνωστισμού συνιστούν απάνθρωπη μεταχείρηση και ως εκ τούτου ο ευεργετικός υπολογισμός πρέπει να υπολογίζεται για κάθε μέρα διαβίωσης σε χώρο ατομικής ή ομαδικής κράτησης μικρότερο των 4τμ/άτομο, ανεξάρτητα αν η διαβίωση αυτή λαμβάνει χώρα συνεχώς ή διακεκομμένα.