Άρθρο 67 – Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στον κρατούμενο για τα παραπτώματα του προηγούμενου άρθρου εκτελούνται είτε στο κατάστημα όπου αυτός κρατείται κατά την τέλεσή τους είτε σε αυτό όπου μετάγεται. Αυτές είναι:
α. Για πειθαρχικά παραπτώματα Κατηγορίας Α’:
i) περιορισμός σε ειδικό χώρο ατομικής κράτησης από μία έως δέκα ημέρες, με πρόσβαση σε ανοικτό χώρο και προαύλιο για δύο ώρες ημερησίως, καθημερινή επίσκεψη ιατρού και τηλεφωνική επικοινωνία με οικείους και με τον συνήγορο,
ii) μεταγωγή σε άλλο κατάστημα, η οποία προτείνεται στην ΚΕΜ από το Συμβούλιο αδειών και πειθαρχικού ελέγχου και εκτελείται, εφόσον εγκριθεί, με τη διαδικασία του άρθρου 74 του παρόντος, και
iii) απαγόρευση ή αφαίρεση του ευεργετικού υπολογισμού των ημερών ποινής, τριών έως έξι μηνών,
iv) βαθμοί ποινής από 21 έως 30.
β. Για πειθαρχικά παραπτώματα κατηγορίας Β΄ εκτός από τη μη επιστροφή στο κατάστημα κράτησης μετά τη λήξη ή ανάκληση αδείας, χωρίς έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση και παραδεκτή δικαιολόγηση προς την υπηρεσία του καταστήματος:
i) απαγόρευση ή αφαίρεση του ευεργετικού υπολογισμού των ημερών ποινής ενός έως τριών μηνών,
ii) βαθμοί ποινής 11-20.
iii) για τη μη επιστροφή στο κατάστημα κράτησης μετά τη λήξη ή ανάκληση αδείας, χωρίς έγκαιρη και ακριβή ενημέρωση και παραδεκτή δικαιολόγηση προς την υπηρεσία του καταστήματος: μη χορήγηση νέας τακτικής ή εκπαιδευτικής άδειας πριν από την πάροδο τεσσάρων μηνών έως δύο ετών, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του παρόντος.
γ. Για πειθαρχικά παραπτώματα κατηγορίας Γ΄:
i) απαγόρευση ή αφαίρεση ευεργετικού υπολογισμού των ημερών ποινής έως ενός μηνός,
ii) βαθμοί ποινής 1-10.
2. Επιτρέπεται, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, η επιβολή σωρευτικώς κατά κατηγορία των προαναφερόμενων ποινών.
3. Οι πειθαρχικές ποινές λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του κρατουμένου, ιδίως στις περιπτώσεις, της χορήγησης άδειας, της ανάθεσης συγκεκριμένης θέσης εργασίας ή της επιλογής για την παρακολούθηση κάθε είδους οργανωμένων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου κράτησης με ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής, της υπαγωγής σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης ή τμηματικής έκτισης της ποινής και της υπό όρο απόλυσης. Εάν στον κρατούμενο έχουν επιβληθεί περιορισμός σε ειδικό χώρο ατομικής κράτησης τουλάχιστον πέντε ημερών, ή μεταγωγή σε άλλο κατάστημα κράτησης τουλάχιστον δύο φορές, ή μη χορήγηση αδείας τουλάχιστον για ένα έτος, ή απαγόρευση ή αφαίρεση ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, ή περισσότεροι από εκατό (100) βαθμοί ποινής, για τη χορήγηση των παραπάνω μέτρων απαιτείται, υπό την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ειδική αιτιολογία ως προς το σημείο αυτό από το αρμόδιο όργανο.
4. Οι πειθαρχικές ποινές του παρόντος άρθρου διαγράφονται και δεν αναφέρονται στο ατομικό δελτίο πειθαρχικού ελέγχου του κρατουμένου, ο δε πειθαρχικός φάκελος τίθεται στο αρχείο του καταστήματος και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελεί στοιχείο κρίσης του κρατουμένου για την ανάθεση συγκεκριμένης θέσης εργασίας ή την επιλογή για την παρακολούθηση κάθε είδους οργανωμένων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου κράτησης με ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής, της υπαγωγής σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης ή τμηματικής έκτισης της ποινής τακτικής άδειας, ως εξής:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 1α.i, μετά δύο έτη μήνες από την επιβολή της,
β) στην περίπτωση της παραγράφου 1α.ii, μετά εικοσιένα μήνες από την επιβολή της,
γ) στην περίπτωση της παραγράφου 1α.iii, μετά δεκαοκτώ μήνες από την επιβολή της,
δ) στην περίπτωση της παραγράφου 1α.iv, μετά δεκαπέντε μήνες από την επιβολή της,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 1β.i, μετά ένα έτος από την επιβολή της,
στ) στην περίπτωση της παραγράφου 1β.ii, μετά εννέα μήνες από την επιβολή της,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 1β.iii, από τη λήξη της εκτέλεσής της,
η) στην περίπτωση της παραγράφου 1γ.i, μετά έξι μήνες από την επιβολή της, και
θ) στην περίπτωση της παραγράφου 1γ.ii, μετά τρεις μήνες από την επιβολή της.
5. Αν μέσα στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα επιβληθεί νέα πειθαρχική ποινή, ο χρόνος διαγραφής της υπολο¬γίζεται από τη λήξη του χρόνου διαγραφής που προ¬βλέπεται για την εκάστοτε προηγούμενη πειθαρχική ποινή, εκτός εάν έχει σχηματιστεί συνολική ποινή επί όλων των ομοειδών ποινών. Ο σχηματισμός συνολικής ποινής επί ομοειδών ποινών γίνεται από το Συμβούλιο αδειών και πειθαρχικού ελέγχου του καταστήματος κράτησης, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετική αίτηση του καταδίκου. Κατά τη διαδικασία σχηματισμού συνολικής ποινής, η βαρύτερη ποινή επαυ¬ξάνεται τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο (1/3) εκάστης των λοιπών συντρεχουσών πειθαρχικών ποινών, και όχι άνω των δύο τρίτων (2/3).
6. Πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί σε εξαρτημένους κρατουμένους για πειθαρχικά παραπτώματα που σχετίζονται με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους ίδιους δεν αποτελούν λόγο απόρριψης της αίτησης τους για συμμετοχή σε πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργεί σε οποιοδήποτε κατάστημα κράτησης.
7. Σε υπερήλικες, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, λοχείας και ανατροφής ανηλίκων παιδιών, ασθενείς και ανηλίκους, για πειθαρχικά παραπτώματα κατηγορίας Α’ δεν επιβάλλεται η ποινή του περιορισμού σε ειδικό χώρο ατομικής κράτησης εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις και ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο περιορισμός διαρκεί το πολύ τρεις ημέρες και μπορεί να εκτίεται στον χώρο κράτησης του κρατουμένου στον οποίο επιβλήθηκε, με τους όρους της παραγράφου 1 περ. α.i του παρόντος άρθρου και με καθημερινή επικοινωνία με κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο.

  • Παραγρ.1, περίπτωση α i: Η απομόνωση συνιστά βασανιστήριο είτε αποτελεί μέσο απόσπασης πληροφοριών είτε ποινή και οφείλει να καταργηθεί. Υπάρχουν άλλες ποινές για πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται στον Κώδικα.
    Παραγρ.1, περίπτωση β iii: Η αναστολή τησ άδειας ακόμη και για 2 έτη είναι ποινή δυσανάλογη. Επ’ ουδενί να μην αναστέλλεται η εκπαιδευτική άδεια.
    Παραγρ.7: Σε καμια από τις εδώ περιπτώσεις δεν επιβάλλεται απομόνωση με ή χωρίς επικοινωνία με ψυχολόγο ή κοινωνική λειτουργό. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να εκτίουν εναλλακτικές του εγκλεισμού ποινές ή αναστολή ποινής.