Άρθρο 60 – Νέα άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση

1. Νέα αίτηση άδειας για ημιελεύθερη διαβίωση επιτρέπεται να υποβληθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις τακτικές άδειες ή, σε περίπτωση ανάκλησης προηγούμενης άδειας, μετά παρέλευση έξι μηνών. Η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση στον κρατούμενο της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών ή του Δικαστικού Συμβουλίου.
2. Δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας άδειας για ημιελεύθερη διαβίωση, εάν μεσολάβησε άσκηση ποινικής δίωξης κατά του καταδίκου για απόδραση ή για άλλη αξιόποινη πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή καταδίκη του για τις πράξεις αυτές.