Άρθρο 70 – Λόγοι μεταγωγής

Η μεταγωγή κρατουμένων παραγγέλλεται για λόγους:
α) προσωπικούς και οικογενειακούς, εφόσον τεκμηριώνονται με δικαιολογητικά ή και στοιχεία γνωστά στο κατάστημα από το οποίο προτείνεται η μεταγωγή,
β) εργασίας και απασχόλησης σε οποιοδήποτε κατάστημα κράτησης, ιδίως στα αγροτικά καταστήματα, την ΚΑΥΚΚ, τα θεραπευτικά καταστήματα, τα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων και τα κέντρα ημιελεύθερης διαβίωσης, εφόσον ζητηθεί από τα Συμβούλια εργασίας των καταστημάτων αυτών με επίκληση των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν και πληρούνται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες ειδικές προϋποθέσεις,
γ) εκπαιδευτικούς και συναφείς, στα καταστήματα κράτησης στα οποία λειτουργούν εκπαιδευτικές δομές και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, και βεβαιώνεται από τους υπευθύνους αυτών των δομών και προγραμμάτων ότι ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος μπορεί να γίνει δεκτός και διαθέτει τις γνώσεις που απαιτούνται, και εφόσον στο κατάστημα από το οποίο ζητείται η μεταγωγή δεν λειτουργούν αντίστοιχες δομές και προγράμματα, καθώς και στα καταστήματα που λειτουργούν στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο έχει εισαχθεί ή μετεγγραφεί κρατούμενος φοιτητής ή σπουδαστής ή σε όμορη περιφερειακή ενότητα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 33 του παρόντος,
δ) υγείας ή σχετιζόμενους με την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης, οργανισμού εγκεκριμένου κατά το άρθρο 51 του Ν. 4139/2013, με γνωμάτευση ιατρού του καταστήματος από το οποίο ζητείται η μεταγωγή και, ειδικά για την παρακολούθηση προγράμματος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος έχει κριθεί εξαρτημένος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο του προγράμματος ότι μπορεί να γίνει δεκτός σ’ αυτό,
ε) δικονομικούς ή συναφείς,
στ) σχετικούς με την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κράτησης και τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, σε περίπτωση μεταβολής της νομικής κατάστασης κρατουμένου, ανεπάρκειας των θέσεων κράτησης και συνωστισμού των κρατουμένων, λήψης μέτρων τάξης και προστασίας, καθώς και τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων και αξιόποινων πράξεων από τους κρατουμένους στο κατάστημα από το οποίο ζητείται η μεταγωγή.

  • Άρθρο 70 – Λόγοι μεταγωγής:

    Στο σημείο δ) θεωρούμε στους λόγους υγείας να προστεθεί και η μεταγωγή κρατούμενου προσώπου για λόγους ιατρικής παρακολούθησης που σχετίζεται με ιατρικό επαναπροσδιορισμό φύλου εφόσον τούτο επιλέγεται ελεύθερα από το πρόσωπο.

    Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
    Μαρίνα Γαλανού
    Πρόεδρος.