Άρθρο 83 – Αρμοδιότητες Δικαστικού Λειτουργού καταστήματος κράτησης

Ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός έχει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία καθήκοντα. Ειδικότερα, αποφασίζει επί όσων θεμάτων τού ανατίθενται στον παρόντα κώδικα, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 572 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και δικαιούται να ασκεί προσφυγή κατά αποφάσεων του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος ενώπιον του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών χωρίς να συμμετέχει στη σύνθεσή του κατά την εκδίκαση.