Άρθρο 73 – Μεταγωγή για λόγους δικονομικούς ή συναφείς

1. Στην περίπτωση ε’ του άρθρου 70, η μεταγωγή κρατουμένου παραγγέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή Εφετών, προς διευκόλυνση του έργου της ανάκρισης ή για να εμφανιστεί ο κρατούμενος σε δικαστήριο. Σε περίπτωση που ο κρατούμενος πρέπει να εμφανιστεί σε δημόσια αρχή, αρμόδιος είναι ο Εισαγγελέας του άρθρου 572 παράγραφος 3 ΚΠΔ, άλλως ο Εισαγγελέας της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Ο ίδιος Εισαγγελέας φροντίζει για την ταχεία επαναμεταγωγή, μέχρι την εκτέλεση της οποίας δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση του κρατουμένου για παραμονή ή μεταγωγή του. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, άλλη μεταγωγή επιτρέπεται μόνο αν προκύψουν νέοι δικονομικοί λόγοι ή λόγοι υγείας. Για ανήλικους και νεαρούς ενήλικες κρατουμένους, υποδίκους και ειδικές κατηγορίες κρατουμένων, ισχύουν όσα προβλέπονται αντίστοιχα στις διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15 του παρόντος.
2. Αν πρόκειται για μεταγωγή κρατουμένου προς εξέτασή του ως μάρτυρα κατ’ αντιπαράσταση με μάρτυρες ή κατηγορουμένους στην αλλοδαπή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 459 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών Υποθέσεων, όπως αυτή επικυρώθηκε με το ν.δ. 4218/1961 (ΦΕΚ 171 Α’), καθώς και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της.
3. Σε περίπτωση μεταφοράς καταδίκου από και προς την αλλοδαπή για την έκτιση ποινής, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη μεταφορά των καταδίκων της 21.3.1983, όπως αυτή επικυρώθηκε με τον Ν. 1708/1987 (ΦΕΚ 108 Α’), η Απόφαση-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση–Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246 Α΄) ή και οι ρυθμίσεις άλλων διμερών συμβάσεων.
4. Σε περίπτωση μεταγωγής αλλοδαπού κρατουμένου για λόγους έκδοσής του, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης της 13.12.1957, όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν. 4165/1961 (ΦΕΚ 75 Α’), του Ν. 3251/2004 (ΦΕΚ 127 Α΄) για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, και οι ρυθμίσεις άλλων διμερών συμβάσεων δικαστικής συνεργασίας.