Άρθρο 03 – Ισότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων

1. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται στο φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, την περιουσία ή τις ιδεολογικές πεποιθήσεις.
2. Ειδική μεταχείριση των κρατουμένων επιφυλάσσεται, όταν δικαιολογείται από τη νομική ή την πραγματική κατάστασή τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 και 3 του παρόντος, εφόσον γίνεται υπέρ του κρατουμένου και για την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
3. Ειδικές ανάγκες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι σχετικές με τη διατροφή, την άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, την άσκηση επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες του καταστήματος κράτησης για ΑΜΕΑ και τον διαχωρισμό των ευάλωτων κρατουμένων από άλλους κρατουμένους.

 • Ως Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων θεωρούμε σημαντικό στην παράγραφο (1) του Άρθρου 3 να απαγορευθεί με ρητό και σαφή τρόπο κάθε δυσμενής μεταχείριση των κρατουμένων βάσει ηλικίας.

  Εκ μέρους της Colour Youth,

  Φιλιππος Παγάνης,
  Διαχειριστής

 • Άρθρο 3 – Ισότητα στην μεταχείριση κρατουμένων:

  Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι γίνεται δεκτή η πρόταση που από παλαιότερα είχαμε κάνει για την πρόσθεση στο πεδίο απαγόρευσης διακριτικής μεταχείρισης, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου (Παράγραφος 1 του Άρθρου 3).

  Ωστόσο, στην παράγραφο που αναφέρεται στις ειδικές ανάγκες (Παράγραφος 3 του ιδίου Άρθρου), θεωρούμε ότι καλό είναι να προστεθεί πέραν των λόγων τις σίτισης, των θρησκευτικών καθηκόντων ή λόγων υγείας, και η ένδυση καθώς η έννοια της ταυτότητας φύλου. Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση: «3. Ειδικές ανάγκες θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι σχετικές με τη διατροφή, την άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, την ένδυση ή υπόδηση σχετική με την ταυτότητα φύλου, την άσκηση επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας, την πρόσβαση σε υπηρεσίες του καταστήματος κράτησης για ΑμΕΑ και τον διαχωρισμό των ευάλωτων κρατουμένων από άλλους κρατουμένους.»

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.