Άρθρο 82 – Δικαστική εποπτεία στα καταστήματα κράτησης

1. Όπου στον παρόντα κώδικα προβλέπονται συλλογικά όργανα υπό την προεδρία του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού, τα μέλη του προσωπικού του καταστήματος κράτησης που μετέχουν στη σύνθεσή τους με έναν αναπληρωτή της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 10 του παρόντος, ορίζονται με πράξη του προέδρου.
2. Τα άρθρα 13 έως 16 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) για τα συλλογικά όργανα εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία όλων των συλλογικών οργάνων των καταστημάτων κράτησης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κώδικα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας ορίζονται τα σχετικά με την εποπτεία της εκτέλεσης της ποινής κατά τον χρόνο παραμονής κρατουμένου σε θεραπευτικό κατάστημα ή νοσηλευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος.