Άρθρο 39 – Οργάνωση εργασίας και απασχόλησης μέσα στο κατάστημα

1. Στα καταστήματα κράτησης κάθε κατηγορίας οργανώνονται συνεργεία, εργαστήρια και αγροτικές ή βιοτεχνικές μονάδες εργασίας, κατά το δυνατόν με αντικείμενα ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν έξω από αυτά και προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
2. Η ανάθεση ή συνέχιση της εκτέλεσης των εργασιών ή υπηρεσιών γίνεται κατά προτίμηση σε κρατουμένους στους οποίους προσιδιάζουν οι εργασίες αυτές, από άποψη ηλικίας, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, προγενέστερης επαγγελματικής πείρας και εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
3. Σε κάθε κατάστημα λειτουργεί Συμβούλιο εργασίας κρατουμένων, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται έπειτα από ακρόαση των ενδιαφερόμενων κρατουμένων. Η επιλογή, κατανομή και εποπτεία των κρατουμένων, το ωράριο, η ανάπαυση και οι λοιποί όροι εργασίας ή απασχόλησης για κάθε κρατούμενο, καθώς και η διακοπή της εργασίας ή της απασχόλησης σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αυτών από τον κρατούμενο, αποφασίζονται από το συμβούλιο αυτό.
4. Για τις κύριες ή βοηθητικές εργασίες συντάσσεται πίνακας των κρατουμένων βάσει της ημερομηνίας εγγραφής τους στο μητρώο και το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του καταστήματος, ως νεοεισερχομένων ή ως μεταγομένων, με απόφαση της ΚΕΜ. Από αυτόν τον πίνακα επιλέγονται κάθε φορά με χρονολογική σειρά οι κρατούμενοι οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν. Μεταγόμενοι για δικονομικούς λόγους εγγράφονται στον πίνακα αυτόν εφόσον παραμένουν, για τους λόγους αυτούς, σε κατάστημα κράτησης διαφορετικό από εκείνο που έχει ορισθεί για την προσωρινή κράτηση ή την έκτιση της ποινής τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές διαδικασίες για τις οποίες μετήχθησαν και χωρίς να έχει προσδιοριστεί η άμεση επανα¬μεταγωγή τους. Παράλειψη ανάθεσης κύριας ή βοηθητικής εργασίας σε κρατούμενο βάσει χρονολογικής προτεραιότητας αιτιολογείται ειδικά. Κατ’ εξαίρεση ανάθεση κύριας ή βοηθητικής εργασίας δικαιολογείται όταν ευδοκιμεί η προσφυγή κρατουμένου μετά από τρεις συνεχόμενες μεταγωγές του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος και όταν επίκειται η υποβολή δικαιολογητικών για την υφ’ όρον απόλυσή του. Εκ νέου ανάθεση κύριας ή βοηθητικής εργασίας σε κρατούμενο επιτρέπεται μόνο εάν δεν υπάρχει ικανός αριθμός κρατουμένων που προηγούνται χρονολογικά και επιθυμούν να εργασθούν.
5. Για τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία, η ανάθεση γίνεται στους κρατουμένους που τις διαθέτουν, κατά χρονολογική σειρά υποβολής αίτησής τους και αφού ελεγχθεί η καταλληλότητά τους, επιτρέπεται δε η ανανέωση της ανάθεσης για ένα ακόμη τρίμηνο. Στις περιπτώσεις αυτές, ανανέωση για τρίτο τρίμηνο ή και περαιτέρω μπορεί να γίνει με απόφαση του Συμβουλίου εργασίας κρατουμένων μόνο εφόσον δεν υπάρχει κατάλληλος αντικαταστάτης. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και στην ΚΕΜ. Για κάθε ανανέωση απαιτείται πρόταση του υπεύθυνου της παραγωγικής μονάδας, του συνεργείου ή εργαστηρίου όπου προσφέρει τις υπηρεσίες του ο κρατούμενος, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλος αντικαταστάτης, και δήλωση του κρατουμένου ότι επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται.
6. Απαγορεύεται απασχόληση κρατουμένου σε θέση εργασίας ή υπηρεσία διαφορετική από αυτήν που του έχει ανατεθεί χωρίς προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου εργασίας κρατουμένων για την αλλαγή και δήλωση του κρατουμένου ότι δέχεται την αλλαγή αυτή. Απαγορεύεται επίσης υποβολή αίτησης από κρατούμενο για ανανέωση ή ανάθεση άλλης εργασίας ή υπηρεσίας, όσο ισχύει η απόφαση βάσει της οποίας προσφέρεται από αυτόν εργασία ή υπηρεσία.