Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσιεύονται οι νέοι εσωτερικοί κανονισμοί των καταστημάτων κράτησης.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα,

 • Συμπληρωματικά όλων των ανωτέρω σχολίων που καταθέσαμε κατ’ άρθρον:

  Επίσης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν άρθρα του παρόντος σχεδίου νόμου που αναφέρονται σε αιτούντες διεθνούς προστασίας, παρ’ όλο που κατ’ εφαρμογήν της ενωσιακής νομοθεσίας και όπως έχει τονιστεί σε έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πρέπει να αποφεύγονται τα μέτρα κράτησης για τα πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς προστασίας.

  Ακόμη, στο πλαίσιο εφαρμογής καλών πρακτικών όσον αφορά τα τρανς πρόσωπα που βρίσκονται σε θέση κράτησης ή είναι φυλακισμένα, προτείνουμε να εξεταστούν από το αρμόδιο Υπουργείο οι καλές πρακτικές που ακολουθούνται ήδη στην Μάλτα, τόσο αναφορικά με τον διαχωρισμό κρατουμένων και συνεπακόλουθες ρυθμίσεις που αφορούν την ένδυση, την υγεία και άλλα, όσο την απαραίτητη εκπαίδευση του σωφρονιστικού προσωπικού σε θέματα ταυτότητας φύλου[6].

  Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε πέραν των διατυπωμένων παρατηρήσεων – προτάσεών μας, ότι διατηρείται η φιλοσοφία της κράτησης των προσώπων που είναι τοξικοεξαρτημένα έναντι των ενδεδειγμένων πρακτικών θεραπευτικής φροντίδας πράγμα που σαφώς αντίκειται στις ανάγκες των προσώπων αυτών και στην φιλοσοφία αποσυμφόρησης των φυλακών.

  Για το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,
  Μαρίνα Γαλανού
  Πρόεδρος.