ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ – Άρθρο 32 – Οργάνωση

1. Όλοι οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην εντός ή, σε ειδικές περιπτώσεις, στην εκτός του καταστήματος εν γένει μόρφωση, άθληση, συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και δημιουργική απασχόληση στο πλαίσιο που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος. Η ενασχόληση των κρατουμένων με τις παραπάνω δραστηριότητες, η συμμετοχή και συνεργασία τους σε σχετικά προγράμματα και ιδίως σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης συνεκτιμάται θετικά για την υπαγωγή τους σε θεσμούς μεταχείρισης που διευκολύνουν την προετοιμασία της επιστροφής τους στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους περιβάλλον.
2. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης προτείνει με δική του πρωτοβουλία ή ύστερα από εισήγηση του ΚΕΣΦ ή του αρμόδιου καθ’ ύλην φορέα για την οργάνωση μορφωτικών, αθλητικών, πολιτιστικών ή άλλων παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των κρατουμένων. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης υποβάλλει την πρότασή του στη Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την πρόταση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. Αν ο χρόνος αυτός παρέλθει άπρακτος η πρόταση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε περισσότερα καταστήματα κράτησης από κρατουμένους διαφόρων καταστημάτων ή τμημάτων τους ή και με σύμπραξη άλλων φορέων αποφασίζει αποκλειστικά η Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
3. Η επεξεργασία, ο συντονισμός και η πραγμάτωση ατομικών ή συλλογικών προγραμμάτων, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΦ σε εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή σε πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και εργασιακή εμπειρία σε επίσημο εκπαιδευτικό φορέα.