Άρθρο 30 – Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά καταστήματα κράτησης ή δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα

1. Κρατούμενοι οι οποίοι ασθενούν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, καθώς και εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και, γενικότερα, υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του παρόντος, εισάγονται στο αναρρωτήριο του καταστήματος. Η παραμονή τους στο αναρρωτήριο προϋποθέτει γνωμάτευση ιατρού ή ψυχιάτρου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Εφόσον το επιβάλλει η κατάστασή τους, εισάγονται σε ειδικό κατά περίπτωση θεραπευτικό κατάστημα κράτησης όπου υποβάλλονται σε αναγκαία μέτρα νοσηλείας ή θεραπευτικά προγράμματα.
2. Κρατούμενοι ασθενείς, των οποίων η νοσηλεία δεν είναι δυνατή στα αναρρωτήρια των αντίστοιχων κατα¬στημάτων κράτησης παραπέμπονται, κατά περίπτωση, στο πλησιέστερο και πλέον κατάλληλο θεραπευτικό κατάστημα ή δημόσιο νοσοκομείο που υποδεικνύει ο θεράπων ιατρός του καταστήματος κράτησης. Εάν δεν είναι δυνατή η νοσηλεία στο θεραπευτικό κατάστημα ή στο νοσοκομείο αυτό, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή του θεραπευτικού καταστήματος ή του Προέδρου του νοσοκομείου και μετά από βεβαίωση του Διευθυντή της οικείας κλινικής ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, του εφημερεύοντος ιατρού, η νοσηλεία πραγματοποιείται στο πλησιέστερο προς την έδρα του καταστήματος και καταλληλότερο νοσοκομείο της οικείας υγειονομικής περιφέρειας ή σε άλλο νοσοκομείο ευρισκόμενο όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην έδρα του καταστήματος.
3. Για τις κατά τα προηγούμενα μετακινήσεις εντός του ίδιου καταστήματος ή εντός του ίδιου συγκροτήματος καταστημάτων κράτησης αρκεί γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος. Στις λοιπές περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 72 του παρόντος.
4. Κρατούμενοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους διαπιστώνεται ότι έχουν εξάρτηση από ουσίες υπόκεινται στο καθεστώς που ορίζεται από ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 2 εδάφιο 2 και τηρουμένων των βασικών εγγυήσεων θεραπευτικής μεταχείρισης του παρόντος κώδικα. Οι κρατούμενοι αυτοί διευκολύνονται να συμμετέχουν σε θεραπευτικά προγράμματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης εγκεκριμένου οργανισμού σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης ελέγχει τους όρους ασφαλείας, χωρίς να παρίσταται στη θεραπευτική διαδικασία και τηρώντας τους γενικούς όρους εμπιστευτικότητας της θεραπευτικής σχέσης.
5. Κρατούμενοι οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα λοιμώδους νοσήματος περιορίζονται σε ειδικό χώρο του καταστήματος, με απόφαση του ιατρού του καταστήματος. Ο περιορισμός μπορεί να διαρκέσει μέχρι 24 ώρες. Εάν στο κατάστημα δεν υπηρετεί καθημερινά ιατρός, η απόφαση λαμβάνεται από τον Διευθυντή ύστερα από ενημέρωσή του από το νοσηλευτικό προσωπικό του καταστήματος και ο περιορισμός μπορεί να διαρκεί μέχρι 48 ώρες. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.