Άρθρο 79 – Μέριμνα της Πολιτείας πριν και μετά την απόλυση

1. Η Πολιτεία μεριμνά καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησης για την ομαλή και χωρίς διακρίσεις επάνοδο και προσαρμογή του κρατουμένου στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Το ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που ιδρύθηκε με το ΠΔ 300/2003, είναι ο επίσημος φορέας άσκησης πολιτικής για την πλήρη ένταξη των αποφυλακιζομένων και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» και γνώμη του ΚΕΣΦ, καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις, οι προτεραιότητες, οι εξειδικευμένες δράσεις και τα θεσμικά μέτρα που απαιτούνται για την υποστήριξη των αποφυλακιζομένων και την άρση των κωλυμάτων που αντιμετωπίζουν κατά την επανένταξή τους.
3. Αποστολή της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» είναι να χαράσσει και να συντονίζει όλες τις πολιτικές της μέριμνας για τους αποφυλακιζομένους ανάλογα με τις ανάγκες τους, κυρίως στους τομείς της στέγασης, της σίτισης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησής τους. Για τον σκοπό αυτό η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» συμμετέχει σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές, συνεργάζεται με όλους τους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αρμοδιότητάς της, και μεριμνά για την ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής μέσα στα καταστήματα κράτησης σε συνεργασία με τα Συμβούλια εργασίας κρατουμένων.
4. Εκπρόσωπος της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιό της καλείται και συμμετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του ΚΕΣΦ, προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταξύ τους συνεργασία.
5. Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κάθε Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται ένας υπάλληλος αρμόδιος για την παρακολούθηση και την υποβοήθηση του έργου της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, και, με απόφαση του Περιφερειάρχη, ο οποίος καταρτίζει και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της, συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Κοινωνικής Υποστήριξης. Η Επιτροπή έχει επιτελικό ρόλο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας για ζητήματα που αφορούν την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων. Η θητεία της είναι τριετής και ανανεώσιμη, η δε συμμετοχή σε αυτήν είναι άμισθη και τιμητική. Τα απαιτούμενα έξοδα λειτουργίας της Επιτροπής εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.
6. Η Επιτροπή Κοινωνικής Υποστήριξης αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο, δύο εκπροσώπους επαγγελματικών, εκπαιδευτικών ή κοινωνικών φορέων της περιοχής, έναν εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ και έναν εκπρόσωπο τοπικού φορέα απεξάρτησης. Η Επιτροπή:
α) μεριμνά για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα επανένταξης,
β) σχεδιάζει δράσεις και συντονίζει την υλοποίηση αντίστοιχων εθνικών ή και ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, σε συνεργασία με τον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΚΕΣΦ, το ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», τον ΟΑΕΔ, τις λοιπές Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς,
γ) μεριμνά για τη χορήγηση ειδικού επιδόματος σε αποφυλακισμένους κατά το άρθρο 38 του ν. 1836/1989 κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 280 παρ. 44 του ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» δια του ΟΑΕΔ.
δ) αναζητεί πόρους μέσω εκδηλώσεων, χορηγιών, προγραμμάτων για την οικονομική υποστήριξη των απολυθέντων, και
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κοινοποιεί στο ΚΕΣΦ και την «ΕΠΑΝΟΔΟ».

  • 17 Οκτωβρίου 2017, 21:13 | Ηλιας Καρκος

    Άρθρο 79 – Μέριμνα της Πολιτείας πριν και μετά την απόλυση

    Μήπως θα έπρεπε να δημιουργηθεί κάποιο Κατάστημα Κράτησης με αντικείμενο την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία και ταυτόχρονα την προετοιμασία των υποδίκων για την παραπέρα κράτηση τους;