Άρθρο 18 – Κτιριακές εγκαταστάσεις

1. Τα καταστήματα κράτησης λειτουργούν πλησίον του αστικού ιστού και σε περιοχές που βρίσκονται κατ’ αρχήν κοντά σε έδρες εφετείων και πρωτοδικείων και, σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για όσα καταστήματα λειτουργούν μακριά από αστικές περιοχές λαμβάνεται μέριμνα από τη Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του καταστήματος κράτησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα μεταφορών και επικοινωνιών τοπικές αρχές, ώστε να μη δυσχεραίνεται η επικοινωνία των κρατουμένων με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και να εξασφαλίζεται η ταχεία παροχή υγειονομικών υπηρεσιών καθώς και η εύκολη πρόσβαση επισκεπτών και δικηγόρων.
2. Τα κτίρια και η διαμόρφωση των χώρων κράτησης ανταποκρίνονται στους όρους υγιεινής, εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες ομαλής διαβίωσης των κρατουμένων και πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των καταστημάτων. Ιδιαίτερα, η κατασκευή και η διαρρύθμισή τους εξασφαλίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό ηλιακό φως και ατμοσφαιρικό αέρα, με χρήση παραθύρων, εξαερισμό, θέρμανση, άνετη κυκλοφορία και χώρους κίνησης, σύμφωνα με τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου κράτησης. Απαγορεύεται η διαβίωση των κρατουμένων σε υπόγειους χώρους χωρίς φυσικό φως.
3. Στις εγκαταστάσεις του καταστήματος κράτησης υπάρχει υδροδότηση με συνεχείς παροχές κρύου, πόσιμου νερού και με επαρκή παροχή ζεστού νερού στη διάθεση των κρατουμένων. Σε όλους τους χώρους κράτησης, ατομικής και ομαδικής, τοποθετούνται συστήματα για την άμεση ηχητική ειδοποίηση του προσωπικού σε επείγουσες περιπτώσεις κινδύνου για τη ζωή και την υγεία των κρατουμένων.
4. Οι διοικητικές, οικονομικές και υγειονομικές υπηρεσίες, τα γραφεία του προσωπικού φύλαξης καθώς και οι χώροι υποδοχής επισκεπτών και λειτουργίας εργαστηρίων, συνεργείων, παραγωγικών μονάδων, εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, θεραπείας και άλλων οργανωμένων δραστηριοτήτων βρίσκονται σε κάθε περίπτωση έξω από τους κυρίως χώρους κράτησης (πτέρυγες και δωμάτια ατομικής και ομαδικής διαβίωσης των κρατουμένων) και κατά κανόνα στεγάζονται σε αυτοτελή κτίρια.
5. Η αρχιτεκτονική και κτιριολογική διαρρύθμιση των καταστημάτων κράτησης είναι σύμφωνη με προδιαγραφές, οι οποίες συντάσσονται με ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σε περίπτωση αρχιτεκτονικών και κτιριολογικών παρεμβάσεων σε καταστήματα κράτησης που βρίσκονται σε λειτουργία ζητείται υποχρεωτικά η γνώμη του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης με τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος.

  • παρ. 1: Εξασφάλιση δρομολογίων από τοπική συγκοινωνία της πόλης ή του νομού που να συνδέει κτελ και φυλακές κατά τις ημέρες και ώρες επισκεπτηρίων.
    Παρ. 2: Να ισχύουν τα 4τμ/κρατουμενο. Το ζήτημα της έλλειψης θέρμανσης στις περισσοτερες φυλακές της χώρας είναι πολύ σημαντικό: Να προβλεφθεί για 7 ώρες/ήμερα.

    Παρ. 3: Για να θεωρείται επάρκεια ζεστού νερού να προβλεφθεί τουλάχιστον για 8 ωρες/ημερα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ευκολότερα με χρήση ηλιακών θερμοσυσωρευτών.