Άρθρο 57 – Ημιελεύθερη διαβίωση με ή χωρίς παροχή κοινωφελούς εργασίας

1. Σκοπός του θεσμού της ημιελεύθερης διαβίωσης είναι η έξοδος των καταδίκων από τα καταστήματα κράτησης για επαγγελματικούς, οικογενειακούς και κοινωνικούς λόγους ή για την παροχή κοινωνικής προσφοράς, ώστε να αντιμετωπίζονται σοβαρές ανάγκες των ιδίων και προσώπων που εξαρτώνται από αυτούς, να αναπτύσσεται η συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης τους και να επιτυγχάνεται η σταδιακή επάνοδός τους σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας.
2. Η ποινή σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης εκτίεται στα ειδικά κέντρα του άρθρου 17 παράγραφος 3 του παρόντος ή σε τμήματα και χώρους των άλλων καταστημάτων κράτησης που διατίθενται για κρατουμένους οι οποίοι λαμβάνουν τακτικές και εκπαιδευτικές άδειες.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ορίζονται άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις που διατίθενται από φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα για τη διαμονή κρατουμένων οι οποίοι υπάγονται σε καθεστώς ημιελεύθερης διαβίωσης.